HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

LEVÁ Markéta, NAVRÁTILOVÁ Miroslava, ČERMÁKOVÁ Helena
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická)

Zhodnocení hospodaření českých cukrovarů a jejich porovnání s EU-28
Evaluation Performance of Czech Sugar Refineries and Their Comparison with the EU-28


The aim of the presented paper is to evaluate the economic situation of Czech enterprises that act in the sugar sector and to compare them with the average values of the entities engaged in EU-28. The paper provides an overview of basic economic characteristics of selected subjects and comments on them. The above findings show that even after the SOTC reform, the Czech Republic remains among top sugar producers, as evidenced by the individual economic results, which in summary correspond to European Union averages; in some cases, the Czech Republic is even above this average. However, support of this traditional Czech sector remains a necessity.

Key words: Czech Republic, European Union, sugar factory, sugar beet, liquidity, profitability, average, indicator.


Cílem zpracovaného příspěvku je zhodnotit ekonomickou situaci českých subjektů, které vystupují v cukrovarnickém odvětví a provést jejich komparaci s průměrnými hodnotami subjektů hospodařících v EU-28. Příspěvek podává přehled o základních ekonomických charakteristikách vybraných subjektů a podává k nim komentář. Z výše uvedených poznatků vyplývá, že Česká republika zůstává i po reformě SOTC mezi cukrovarnickou špičkou, což je doloženo jednotlivými ekonomickými výsledky, které v souhrnu odpovídají unijním průměrům, v některých případech se Česká republika pohybuje i nad tímto průměrem. Nutností však i nadále zůstává podpora tohoto tradičního českého odvětví.

Klíčová slova: Česká republika, Evropská unie, cukrovar, cukrová řepa, likvidita, rentabilita, průměr, ukazatel.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (9-10): 322–324.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz