HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOVÁR Marek, ČERNÝ Ivan
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Hodnotenie vodného režimu repy cukrovej metódou infračervenej termografie
Evaluation of Water Regime in Sugar Beet Plants by Infrared Thermography


In the field polyfactorial experiments realized in years 2013 and 2014 the dynamics of changes in the water regime of sugar beet plants beet was evaluated by means of non-destructive approach using infrared (IR) thermography. Results showed changes in the parameters of temperature difference (ΔT), crop water stress index (CWSI) and index of stomatal conductance (Ig) during vegetation periods, depending on the weather conditions and sensitivity of two varieties of sugar beet (Expert and Predator), respectively. The effect of biologically active substance Albit showed statistically non-significant effect on the evaluated parameters. We confirmed that measuring the leaf temperature by IR thermography is a reliable and non-destructive tool to describe the physiological health of sugar beet plants, with potential use as a screening criterion for drought tolerance in breeding programs, or even in the irrigation management in precision agriculture.

Key words: sugar beet, infrared thermography, CWSI, drought.


V poľných polyfaktorových experimentoch uskutočnených vo vegetačných rokoch 2013 a 2014 sme hodnotili dynamiku zmien vodného režimu rastlín repy cukrovej nedeštrukčným prístupom prostredníctvom infračervenej (IR) termografie. Výsledky ukázali zmeny parametrov teplotnej diferencie (ΔT), indexu vodného stresu plodiny (CWSI) a indexu prieduchovej vodivosti (Ig) v závislosti na poveternostných podmienkach stanovišťa počas vegetačnej doby a citlivosti odrôd cukrovej repy (Expert a Predator) k suchu. Účinok biologicky aktívnej látky Albit sa na parametroch vodného režimu prejavil štatisticky nepreukazne. Potvrdili sme, že meranie teploty listu repy cukrovej IR termografiou predstavuje spoľahlivý a nedeštrukčný nástroj pre popis fyziologickej kondície rastlín v poraste, s potenciálnym využitím ako skríningového kritéria tolerancie k suchu v šľachtiteľských programoch, alebo aj v manažmente závlah.

Kľúčové slová: repa cukrová, infračervená termografia, CWSI, sucho.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (2): 54–59.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz