HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BARTOŠOVÁ Lenka1,2, TRNKA Miroslav1,2, HLAVINKA Petr1, SEMRÁDOVÁ Daniela1,2, BALEK Jan1,2,
ŠTĚPÁNEK Petr1,3, ZAHRADNÍČEK Pavel1,3, MOŽNÝ Martin3, ŽALUD Zdeněk1,2

(1CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2Mendelova univerzita v Brně, 3Český hydrometeorologický ústav)

Monitoring zemědělského sucha v České republice – průběh suché epizody v roce 2015
Monitoring Agricultural Drought in Czech Republic – Drought Episode of 2015


Drought has recently become a climatic extreme that has occured in the Czech Republic more frequently and has had a more severe impact. In order to be able to run a competitive agricultural sector, it is necessary to have the basic information on the current drought condition and short-term forecasts. The aim of this study is to introduce the Integrated Drought Monitoring System (IDMS) that monitors the current state and evolution of drought by means of several independent methods. The basic source of outputs is the SoilClim model of water balance that works with current meteorological characteristics, land-use data (type of used land), slope exposure and inclination, interception, soil type and information on groundwater. The output consists of maps that describe the so called agricultural drought intensity derived from the calculation of the relative soil saturation up to 1 m (divided into two layers 0.0–0.4 m and 0.4–1.0 m). The IDMS monitors the condition of vegetation (vegetation index) using satellite images and cooperates with a number of experts, who perform real-time assessment of the drought on their land and at the same time they monitor its impact on the existing crops. Using these parameters, the drought episode from March to the end of the year 2015 was assessed. The results describe occurrence of a 50 to 100-year agricultural drought in great part of the Czech Republic. The results in the form of maps are available on www.intersucho.cz.

Key words: drought, monitoring, drought forecast, year 2015.


Sucho se v posledních letech stává klimatickým extrémem, který se v České republice objevuje s větší intenzitou a vyšší frekvencí. Aby bylo možné i přes tento fakt provozovat konkurenceschopné zemědělství, je nutné mít k dispozici základní informace o aktuálním stavu sucha a krátkodobé předpovědi. Cílem této práce je proto představit Integrovaný systém sledování sucha (ISSS), který monitoruje aktuální stav a vývoj sucha pomocí několika na sobě nezávislých metod. Základním zdrojem výstupů je model vodní bilance SoilClim, který pracuje s aktuálními meteorologickými charakteristikami, dále s údaji land-use (typ využité plochy země), expozicí a sklonitostí, intercepcí, typem a druhem půdy a informacemi o podzemní vodě. Výstupem jsou mapové podklady, které v týdenním kroku popisují tzv. intenzitu zemědělského sucha odvozenou z výpočtu relativního nasycení půdy do hloubky 1 m (rozděleno na dvě vrstvy 0,0–0,4 m a 0,4–1,0 m). ISSS sleduje kondici vegetace (vegetační index) pomocí družicových snímků a spolupracuje s řadou expertních hodnotitelů, kteří hodnotí v aktuálním čase sucho na svém pozemku a současně sledují dopady sucha na právě pěstované plodiny. Pomocí těchto parametrů byla vyhodnocena suchá epizoda roku 2015 od března do konce roku. Výsledky popisují výskyt 50 až 100letého zemědělského sucha na velké části České republiky. Výsledky v podobě mapových výstupů jsou k dispozici na webové stránce www.intersucho.cz.

Klíčová slova: sucho, monitoring, předpověď sucha, rok 2015.

Listy cukrov. řepař., 132, 2016 (9-10): 280–284.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz