HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BRABENEC Vladimír, PULKRÁBEK Josef   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Hodnocení výsledků pěstování cukrovky s využitím metod statistické analýzy dat
Results evaluation of sugar beet production based on statistical data analysis methods


In our article we present in detail from wide range of statistical data analysis methods possibility of processing of obtained values by use of production function and factor analysis. In production function results evaluation we derive optimal level of factors which influence sugar beet production, regarding maximum yield per 1 ha based on calculation of economically optimum doses of factors (nitrogen and kalium dose). We derive, which factors (quantitative statistical characters) favourably influence final indicators of sugar beet production and which factors influence it unfavourably. To calculate model of factor analysis we used data with high number of variables, of which 13 is used for calculation of factor analysis model. Analysis enabled us to derive, which factors influenced favourably under certain production conditions sugar beet yield indicators (X2 dose of NKP and X4 dose of manure) and which factors influenced it unfavourably (X7 calendar week of sowing).

V příspěvku je na dvou konkrétních příkladech podrobně ze široké škály metod statistické analýzy dat ukázána možnost zpracování získaných hodnot produkční funkcí a výpočtem modelu faktorové analýzy. Při hodnocení výsledků produkční funkce je odvozena optimální úroveň faktorů produkci cukrovky ovlivňujících, z hlediska dosažení maximálního zisku na 1 ha na základě výpočtu ekonomického optima dávek faktorů (dávka dusíku a draslíku). Faktorová analýza umožňuje odvodit, které faktory (tj. kvantitativní statistické znaky) ovlivňují výsledné ukazatele výroby cukrovky příznivě a které naopak nepříznivě. Pro výpočet modelu faktorové analýzy byla použita data z velkého počtu proměnných, z nichž 13 je využito pro výpočet modelu faktorové analýzy. Zpracovaná analýza umožnila odvodit, co v daných konkrétních výrobních podmínkách ovlivnilo výnosové ukazatele cukrovky příznivě (tj. X2 dávka NKP a X4 dávka hnoje) a co naopak nepříznivě (X7 kalendářní týden výsevu).

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (4): 127–131.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz