HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VILČEK Jozef  (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov)

Dopad klimatických zmien na možnosti pestovania cukrovej repy na Slovensku
Climate changes and their impact on possibilities of sugar beet growing in Slovakia


Resulting from our investigation it was found, that expected climate changes in Slovakia by 2090 will influence the possibilities of sugar beet growing. The extension of the potential growing areas will be apparently limited by the soil conditions more than by climate input. Despite of forming suitable conditions for sugar beet growing regarding temperature and moisture in the higher located areas, there will be a lack of soils to be up to standard for its successful growing. Limiting productive factors are steep land, depth or skeletal soil. Whereas the different regional heterogenity of these factors is shown, the choice of the growing areas for sugar beet will be various in different regions.
Significant changes in lowland regions are expected only in Východoslovenská rovina (East-Slovakian lowland), where the increase of the suitable sugar beet growing areas could occur by 17 % and in Východoslovenská pahorkatina (East-Slovakian heights) even by 32 %. The increase of the suitable soils regarding fold areas is supposed mostly in the regions as Zvolenská kotlina (Zvolen fold), Pliešovská, Žilinská or Hornádska kotlina (fold). Sugar beet could be locally grown in Turčianska kotlina (fold), too. The slight (local) increase of the suitable soils for sugar beet growing in the mountain regions of Slovakia will be occurred. The total increase of the suitable soils for sugar beet growing in Slovakia will be almost by 6 %.

Key words: sugar beet, climate changes, agricultural landscape categorization.

Z výsledkov nášho skúmania vyplýva, že očakávané klimatické zmeny do roku 2090 na Slovensku ovplyvnia aj možnosti pestovania cukrovej repy. Rozšírenie potenciálnych pestovateľských oblastí však viac, ako samotný klimatický faktor zrejme budú limitovať pôdne pomery. Nakoľko tieto vykazujú regionálnu heterogenitu, bude výber plôch pre pestovanie cukrovej repy v jednotlivých oblastiach rôzny.
V oblastiach nížin sa výraznejšie zmeny očakávajú len vo Východoslovenskej rovine, kde by mohlo dôjsť k zvýšeniu plôch vhodných na pestovanie cukrovej repy o 17 % a Východoslovenskej pahorkatine až o 32 %. V oblastiach kotlín sa oproti súčasnosti predpokladá výraznejšie zastúpenie vhodných pôd najmä v takých regiónoch ako sú Zvolenská kotlina, Pliešovská, Žilinská, či Hornádska kotlina. Cukrová repa by sa mohla lokálne pestovať aj v Turčianskej kotline. V regiónoch pohorí Slovenska dôjde len k miernemu (lokálnemu) vzrastu pôd vhodných na pestovanie cukrovej repy. Za celé Slovensko dôjde k zvýšeniu pôd na pestovanie cukrovej repy vhodných o takmer 6 %.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (3): 78–80.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz