HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GRABKA Jan   (Politechnika Łódzka, Łódź, Polsko)

Nová metoda separace koloidní sraženiny po předčeření
A new method for separation of colloidal precipitate after preliming


A new method is proposed to separate colloidal sludge after preliming, precipitated with activated concentrate II, lime milk and cationic coagulant. The separated sludge is characterized by good sedimentation properties during processing of beet with different technological quality. The applied method enables over 40% juice purification, irrespective of raw material quality, at lime consumption below 0.6 kg CaO/1 kg on nonsugar. The new method has been verified in industrial practice in all Europe.


Je navržena nová metoda oddělování koloidní sraženiny po předčeření, která vzniká srážením aktivovaným zahuštěným podílem z 2. saturace, vápenným mlékem a kationickým koagulantem. Separovaný kal má dobré sedimentační vlastnosti při zpracování řepy rozdílné technologické jakosti. Metoda umožňuje epurační efekt vyšší než 40 % nezávisle na jakosti základní suroviny, při spotřebě vápna 0,6 kg CaO/kg necukrů. Nová metoda je ověřována v průmyslové praxi po celé Evropě.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (9/10): 275–277.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz