HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PULKRÁBEK Josef, ŠVACHULA Vladimír, KŘIVÁNEK Jindřich   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Změny v produkci cukrovky vlivem počasí
Changes in sugar beet production due to weather conditions


During years 1980–1997 (18 years) and 1998–2007 (10 years) yield and sugar content data from sugar beet areas in the Czech Republic and from cultivar experiments of ÚKZÚZ have been collected and developmental trends and degree of stability were evaluated. We found, that in the past decennium root yield in the Czech Republic increased in comparison with previous years from 36.05 t/ha to 49.67 t/ha and sugar content increased from 15.46 % to 17.29 %. In root yield degree of stability increased from 89.5 % to 92.9 % and in sugar content from 93.0 % only to 93.5 %. By calculation of degree of stability of monthly temperatures, precipitations and solar radiations values we calculated average degree of stability of precipitation (59.0 %), solar radiation (81.0 %) and air temperature (90.9 %).
Influence of sum of precipitations during vegetation on root yield was low. More important than weather conditions during vegetation was their distribution per months. Temperatures had positive coefficient i. e. in July (R = 0.40) and negative in August (R = –0.35). It was similar in solar radiations. In precipitations the most contrast values were found in May (R = 0.41), in July (R = –0.43) and in August (R = 0.54).

Key words: sugar beet, yield, weather, degree of stability, coefficient of correlation sugar content.

V časových řadách 1980–1997 (18 let) a 1998–2007 (10 let) údajů o výnosech a cukernatosti na provozních plochách cukrovky ČR a na odrůdových pokusech ÚKZÚZ byly analyzovány vývojové tendence a míra stability. Bylo zjištěno, že v uplynulém desetiletí výnos kořene v ČR vzrostl proti předchozím letům z 36,05 t/ha na 49,67 t/ha a cukernatost se zvýšila z 15,46 % na 17,29 %. U výnosu kořene vzrostla míra stability z 89,5 % na 92,9 % a u cukernatosti z 93,0 % jen na 93,5 %. Výpočtem míry stability měsíčních hodnot teplot, srážek a slunečního svitu byla vypočítána průměrná míra stability srážek 59,0 %, slunečního svitu 81,0 % a teploty vzduchu 90,9 %.
Vliv sumy srážek za vegetaci na výnosy kořene byl nízký. Významnější než povětrnostní údaje za vegetaci bylo jejich rozdělení po měsících. Teploty měly pozitivní koeficient korelace zejména v červenci (R = 0,40) a negativní v měsíci srpnu (R = –0,35). Podobně tomu bylo u slunečního svitu. U srážek byly zjištěny nejkontrastnější hodnoty korelace v květnu (R = 0,41), v červenci (R = –0,43) a v srpnu (R = 0,54).

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (9/10): 263–267.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz