HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Starček obecný (Senecio vulgaris L.)
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Common groundsel (Senecio vulgaris L.)


In the Czech Republic, Senecio vulgaris occurs in all growing areas from lowlands to mountain areas. It emerges especially from the soil surface and shallow soil depths, where achenes are influenced by solar radiation and where the concentration of CO2 is relatively low. Even if this species can emerge during the whole vegetation period, the main wave of emergence occurs in spring (April) and in the end of summer and early autumn (August, September). Achene longevity in the soil is relatively low and when dissemination is prevented, then soil seed bank is depleted in a short period of time. Senecio vulgaris act as a weed in sugar beet stands especially in the beginning of vegetation. It can not compete with the beet after closure of the crop canopy; the only exceptions are gappy and worse closed stands where the weed can obtain enough light. In sugar beet stands, common groundsel can be controlled by the majority of commonly used herbicides, like: desmedipham, phenmedipham, or triflusulfuron. In later growth stages of the weed, only clopyralid shows sufficient efficacy.

Key words: Common groundsel, Senecio vulgaris, weed biology, herbicide, weed control.

V České republice se starček obecný vyskytuje ve všech pěstebních oblastech, od nížin až po horské polohy. Vzchází především z povrchových vrstev půdy, kde jsou nažky vystaveny slunečnímu záření a kde bývá relativně nízká koncentrace CO2. Přestože starček obecný může vzcházet v průběhu celé vegetace, hlavní vlny vzcházení jsou obvykle na jaře (duben), na konci léta a počátkem podzimu (srpen, září). Životnost nažek v půdě je poměrné krátká a je-li zamezeno novému vysemenění je půdní zásoba nažek velmi rychle vyčerpána. V cukrovce se starček obecný může uplatňovat především na počátku vegetace. Po zapojení porostu cukrovky již obvykle není schopen konkurovat, výjimkou jsou mezerovité a špatně zapojené porosty (dostatek světla). V cukrovce lze starček obecný potlačit většinou běžně používaných herbicidů: desmedipham, phenmedipham, případně triflusulfuron. Ve vyšších růstových fázích vykazuje vysokou účinnost pouze clopyralid.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (4): 122–126.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz