HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ONDRIŠÍK Peter, PORHAJAŠOVÁ Jana, PAČUTA Vladimír, URMINSKÁ Jana, ČERNÝ Ivan, ŇARŠANSKÁ Miriam
(Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitre)


Dynamika anorganického dusíka v pôde pod repu cukrovou v závislosti od prípravy pôdy
Dynamic of inorganic nitrogen in the soil under sugar beat in dependence on soil cultivation


In the stationary field experiment the effect of different soil cultivation (A – 1. stubble breaking, 2. mean ploughing, 3. deep ploughing; B – 1. stubble breaking, 2. ploughing up to 0.25 m) on dynamics of inorganic nitrogen in the soil under sugar beat was studied on Orthic Luvisol in 2006 and 2007 year.
The results of our field trial confirmed the dependence of dynamic inorganic nitrogen forms in the soil on weather conditions, mainly rainfall and soil humidity. During a vegetation the nitrate nitrogen dominated. This dependence was statistically certified.
Soil cultivation, despite of the soil aerating change, has not important influence on content of inorganic nitrogen forms in the soil. The concentrations of nitrogen forms were well-balanced. The higher concentrations of nitrate nitrogen were in variant A, while the concentrations of ammonium nitrogen were higher in variant B. The proportion of inorganic nitrogen forms was favourable for sugar beat quality.

Key words: inorganic nitrogen, cultivation, ploughing, sugar beat.

Výsledky poľného pokusu potvrdili závislosť dynamiky anorganických foriem dusíka v pôde od poveternostných podmienok, najmä od množstva zrážok a s tým súvisiacou vlhkosťou pôdy. V priebehu sledovaného obdobia v pôde prevažoval dusičnanový dusík Závislosť od klimatických podmienok potvrdili aj štatistické údaje.
Spôsob obrábania pôdy, napriek zmene prevzdušnenia pôdy, nemal taký výrazný vplyv na obsah anorganických foriem dusíka. Koncentrácie sledovaných foriem dusíka boli vyrovnané pričom vyššie obsahy dusičnanového dusíka boli na variante s klasickým obrábaním – variant A (14,81 mg/kg, resp. 14,38 mg/kg), zatiaľ čo pri amónnom dusíku boli vyššie koncentrácie pri redukovanom obrábaní – variant B (6,32 mg/kg, resp. 5,90 mg/kg).
Pomer anorganických foriem dusíka v priebehu vegetačného obdobia bol priaznivý pre kvalitu repy cukrovej (v pôde prevažoval dusičnanový dusík).

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (5/6): 156–160.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz