HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FIŠEROVÁ Mária, GIGAC Juraj, BOHÁČEK Štefan,   (Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s.)
ROSENBERG Michal   (Slovenská technická univerzita)


Zhodnotenie vlákninových zvyškov repných rezkov v papieri
Valuation of sugar beet pulp fibrous residues in paper


Fibrous residues from acidic and enzymatic hydrolysis of sugar beet pulp can be applied to increase bonding potential and partial replacement of recovered fibres. The authors investigated the influence of original, chemically and enzymatically modified sugar beet pulp on fibre suspension and laboratory handsheets properties from recovered fibres. With increasing content of sugar beet pulp in a mixture with recovered fibres, drainage time, water retention value, tensile index, burst index and internal bond strength increased, bending resistance and porosity decreased. The effect of sugar beet pulp on fibre suspension and laboratory handsheets properties increased in the sequence original, chemically and enzymatically modified sugar beet pulp. Optimum input of original sugar beet pulp is 15–20 %, of chemically modified sugar beet pulp 10–15 % and of enzymatically modified sugar beet pulp 5–10 %. The retention and drainage system improved drainage, reduced COD and BOD5 of filtrates from a mixture of recovered fibres with addition of original, chemically and enzymatically modified sugar beet pulp and increased internal bond strength of laboratory handsheets. By applying a retention and drainage system, it is possible to increase optimal input of original, chemically and enzymatically modified sugar beet pulp in a mixture with recovered fibres approximately by 5 %.

Key words: beet pulp, acidic hydrolysis, enzymic hydrolysis, fibrous residues, recovered fibres, strength properties, CHSK, BSK5.

Vlákninové zvyšky repných rezkov po kyslej a enzýmovej hydrolýze možno využiť na zvýšenie väzbového potenciálu a čiastočnú náhradu recyklovaných vlákien. Porovnal sa vplyv rozvláknených pôvodných, chemicky a enzymaticky modifikovaných repných rezkov na vlastnosti suspenzie a laboratórnych hárkov z recyklovaných vlákien. So zvyšovaním zanášky repných rezkov v zmesi s recyklovanými vláknami sa doba odvodnenia, hodnota retencie vody, index pretrhnutia, index prietlaku a vnútorná väzbová pevnosť zvyšovali, odolnosť proti ohnutiu a porozita sa znižovali. Účinok repných rezkov na vlastnosti suspenzie a laboratórnych hárkov sa zvyšoval v poradí pôvodné, chemicky a enzymaticky modifikované repné rezky. Optimálna zanáška pôvodných repných rezkov je 15–20 %, chemicky modifikovaných repných rezkov 10–15 % a enzymaticky modifikovaných repných rezkov 5–10 %. Retenčný a odvodňovací systém znížil doba odvodnenia, CHSK a BSK5 filtrátov zmesí recyklovaných vlákien s pôvodnými, chemicky a enzymaticky modifikovanými repnými rezkami a zvýšil vnútornú väzbovú pevnosť laboratórnych hárkov. Aplikáciou retenčného a odvodňovacieho systému možno zvýšiť optimálnu zanášku pôvodných, chemicky a enzymaticky modifikovaných repných rezkov v zmesi s recyklovanými vláknami približne o 5 %.

Klúčové slová: repné rezky, kyslá hydrolýza, enzýmová hydrolýza, vlákninové zvyšky, recyklované vlákna, pevnostné vlastnosti, CHSK, BSK5.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (11): 320–325.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz