HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef, BRANT Václav, NECKÁŘ Karel   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Pampelišky sekce Ruderalia (Taraxacum sect. Ruderalia)
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Dandelion (Taraxacum sect. Ruderalia)


Dandelion prefers locations with efficient water and nutrient content in the soil. Frequent cutting of the biomass leads to rapid increase of dandelion presence in perennial fodder crops as well as in ornamental and sport lawns. Achenes germinate very well in wide range of temperatures from 10 to 25 °C. This species is relatively tolerant to water stress during germination, significant decrease of germination rate was observed as low as by –0,5 MPa of water potential. Under field conditions, dandelion emerges at best from the soil surface (achenes are positively photoblastic) or from the depth 1 cm. The emergence can occur all through the vegetation period, even if the highest rate of emergence can be found in autumn and than in the spring. Vegetative spread by roots is less important (compare to other perennial weed species) only regeneration of root fragments occurs after the tillage. Dandelion can not act as a noxious weer on arable land with intensive deep autumn ploughing, but in case that cereal stand was established on field with seriously weeded perennial fodder crop as a forecrop. The weedines caused by dandelion can be more severe on fields, where conservation tillage is practiced for a longer time. Management of this weed species can be done using effective herbicides. High efficacy show especially growth herbicides (clopyralid, 2,4-D, etc.).

Key words: Dandelion, Taraxacum sect. Ruderalia, weed biology, herbicide, weed control.

Pampeliška preferuje stanoviště dobře zásobená živinami a vodou. Vyhovuje jí časté sečení, které přispívá k rychlému rozvoji tohoto plevele v pícninách, ale také v okrasných a sportovních trávnících. Nažky velmi dobře klíčí ve velmi širokém teplotním rozsahu: 10 až 25 °C. K nedostatku vody při klíčení jsou nažky relativně odolné, přičemž průkazné snížení klíčivosti jsme zaznamenali až při –0,5 MPa vodního potenciálu. Pampeliška vzchází v polních podmínkách nejlépe z povrchu půdy (pozitivní fotoblasticita) nebo z hloubky do 1 cm. Vzcházet může během celé vegetace, především však na podzim a na jaře. Vegetativní rozmnožování segmenty kořenů je oproti ostatním typickým vytrvalým plevelům méně intenzivní, jedná se pouze o obrůstání kořenových segmentů vzniklých zpracováním půdy. Na orné půdě, kde se provádí podzimní orba, se pampeliška nedokáže výrazněji prosadit, objeví-li se, pak většinou v obilnině vyseté po intenzivně zaplevelené víceleté pícnině nebo v travním porostu. Na pozemcích, na kterých se dlouhodobě uplatňují minimalizační technologie zpracování půdy, však může být zaplevelení pampeliškou problematičtější. Velmi vysokou účinnost na pampelišku lékařskou vykazují především růstové herbicidy (clopyralid, 2,4-D, atd.).

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (5/6): 165–169.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz