HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

WAWRO Stanisłav, BRZEZIŃSKI Stanisłav, TAMBORSKI Zbigniew Tamborski
(Politechnika Łódżska, Łódź, Polsko)


Hodnotenie reologických vlastností cukro-vápenatých zrazenín
Assessment of rheological properties of precipitate of calcium saccharate


Rheological properties of precipitate of calcium saccharate were investigated using a Rheotest 2 rotary viscometer. It was found that the tested precipitate of calcium saccharate was a rheologically unstable liquid which showed thixotropic features. The equilibrium rheological parameters: non-Newtonian behavior of the precipitate of calcium saccharate, its consistency and flow limit were also determined.

Vykonali sa výkumy, ktoré mali za cieľ vyhodnotenie reologických vlastností cukro-vápentej zrazeny. Na výskum reologických vlastností bol použitý rotačný viskozimeter Rheotest 2. V práci získané výsledky potvrdili, že skúmané cukro-vápenaté zrazeniny sú reologicky nestabilne tekutiny, vykazujúce tixotropne javy. Stanovili sa taktiež reologické rovnovážne parametere zahrňujúce: mieru nenewtonovského chovania sa cukro-vápenatej zrazeniny, jej konzistenciu a hranice toku.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (2): 55–57.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz