HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, BRANT Václav, HOLEC Josef, HAMOUZ Pavel
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Pelyněk černobýl – Artemisia vulgaris L.
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Mugwort Artemisia vulgaris L.


Artemisia vulgaris was not a significant weed species in the past, but it expanded dramatically into agricultural land as a result of an increase of conservation tillage and a lack of proper management of non-agricultural land. Nowadays, this species belongs to harmful weeds in the Czech Republic. A. vulgaris reproduces both generatively and vegetatively. In average, single plant creates 825 inflorescences containing 5 ripened achenes each. The number of achenes per plant varies between 50.000 and 80.000 in relation to the habitat. In general, achenes of A. vulgaris are able to germinate directly after ripening. The achenes are positively photoblastic – the light influences the germination in a positive way. Older achenes can germinate very well also in the dark. The highest germinability show achenes under temperature 30 °C, zero rate of germination was observed by 10 °C. Achenes emerge at best from the soil surface; only older ones can emerge in low rate also from the depth 10 mm. From the point of view of effective management, it is very important to prevent spread of achenes by wind from waste fallows, roadsides, hedges, construction sites etc. into the agricultural land. Basic tool in this species management on arable land is to do the tillage properly, especially on field margins and headlands. The majority of herbicides commonly used in field crops control only A. vulgaris seedlings. Older plants and plants produced by vegetative reproduction (resp. regeneration) can be managed by herbicides from the group of growth regulators, especially by clopyralid, which can be used in cereals, maize, rape, sugar beet and others. Large plants of A. vulgaris can be managed in cereal stands by foliar non-selective herbicides (glyphosate) before the crop harvest.

Key words: mugwort, Artemisia vulgaris, weed biology, herbicide, weed control.

Přestože v minulosti nepatřil pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.) v ČR mezi významné plevele, s rozvojem minimálního zpracování půdy a v důsledku nedostatečné péče o nezemědělskou půdu zaznamenal tento druh dramatický nástup a dnes patři k významným expanzivním druhům. Pelyněk černobýl se rozmnožuje generativně i vegetativně. Jedna rostlina vytvoří v průměru 825 úborů, v nichž průměrně dozraje 5 nažek. Počet nažek na rostlině se tedy v závislosti na stanovišti pohybuje v rozmezí od 50 do 88 000 kusů. Nažky pelyňku černobýlu jsou obvykle dostatečně klíčivé již po uzrání. Pozitivně působí na klíčivost světlo (nažky jsou pozitivně fotoblastické). Starší nažky však klíčí velmi dobře i ve tmě. Nejvyšší klíčivost vykazují nažky pelyňku černobýlu při teplotě 30 °C, naopak při teplotě 10 °C byla klíčivost nažek nulová. Nažky pelyňku černobýlu vzchází prakticky pouze z povrchu půdy, i když starší nažky mohou vzcházet v menší intenzitě i z hloubky do 10 mm. Z hlediska efektivní regulace je velmi důležitá především prevence anemochorního šíření nažek ze zanedbaných úhorů, okrajů cest, mezí, stavebních parcel, aj. na zemědělsky obhospodařovanou půdu. Na orné půdě by mělo být základním opatřením regulace kvalitní zpracování půdy, zejména na souvratích a na okrajích pozemku. Většina běžně používaných herbicidů potlačuje spolehlivě pouze klíční rostliny pelyňku černobýlu. Přerostlé rostliny a rostliny vzniklé vegetativním množením jsou dobře potlačovány pouze růstovými herbicidy, především clopyralidem, které lze použít k plošné aplikaci v obilovinách, kukuřici, ozimé řepce, cukrovce, aj. V obilninách lze přerostlé a často mohutné lodyhy desikovat před sklizní listovými neselektivními herbicidy (glyphosate).

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (2): 48–53.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz