HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CANDRÁKOVÁ Eva, POSPÍŠIL Richard, HANÁČKOVÁ Eva, SLAMKA Pavol
(Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitre)


Účinok poveternostných podmienok, maštaľného hnoja a biokalu, na produkciu repy cukrovej
The effect of weather conditions, manure and biomud on sugar beet production


The field experiment with sugar beet was established under conditions of mild warm growing area in 2002–2005. The influence of weather conditions, organic fertilizers (manure, biomud), the way of biomud application (autumn, spring) was examined on yield and quality of sugar beet heads. According to statistical evaluation of experiment, the weather conditions have influenced high significantly the yield of sugar beet heads, digestion and quantity of polarized sugar. Fertilization have affected significantly yield of sugar beet heads and quantity of polarized sugar but non-significantly the digestion. The highest increase of yield and polarized sugar have been observed after biomud application in spring of 2003 and 2005. In 2002 and 2004, the yield of heads and polarized sugar have been maximally increased after application of manure in dose 40 t/ha. Under less favourable weather conditions of growing season in 2003, due to uneven distribution of precipitation, sugar beet have better adapted to variants with higher doses of organic fertilizers (manure 50 t/ha, biomud 100 t/ha). This fact positively influenced the yield of heads and digestion.
Fertilizer biomud appears to be equivalent source of organic mater in comparizon to manure. Spring application of biomud have shown higher effect on the yield and quality of heads than autumn application.

Key words: sugar beet, weather conditions, manure, biomud, yield.

Vplyv poveternostných podmienok na produkčný proces a kvalitu repy cukrovej je všeobecne známy, ale ich pôsobenie v interakcii s intenzifikačnými faktormi môže byť rozdielne. Z výsledkov pokusu vyplýva, že pri menej vhodných podmienkach (rok 2002), keď zrážky počas vegetačného obdobia boli nerovnomerne rozdelené, dobré zabezpečenie porastov výživou pomohlo prekonať nepriaznivé podmienky. Porasty vo variantoch s vyššími dávkami organických hnojív (maštaľný hnoj 50 t/ha a biokal 100 t/ha) lepšie znášali nedostatok vlahy, ako pri nižších dávkach. V porovnaní s nehnojeným variantom došlo k zvýšeniu úrody o 20 až 30 %. V priaznivejších pestovateľských ročníkoch 2004 a 2005 zvýšili úrodu o 11–21 %. Vyššia úroda buliev bola dosiahnutá po jarnej aplikácia biokalu, ale v roku 2003 a 2005 došlo k zníženiu obsahu cukru. Malé rozdiely v cukornatosti nemali vplyv na úrodu polarizačného cukru, ktorá bola najvyššia vo variantoch s jarnou aplikáciou biokalu. Potvrdili sa poznatky o vplyve ročníka, ktorý v našich pokusoch pôsobil štatisticky vysokopreukazne na úrodu buliev repy cukrovej, cukornatosť a množstvo polarizačného cukru. Hnojenie pôsobilo štatisticky vysokopreukazne na úrodu buliev repy cukrovej a na množstvo polarizačného cukru ale nepreukazne na cukornatosť. Hnojivo biokal sa prejavilo ako rovnocenný zdroj organickej hmoty v porovnaní s maštaľným hnojom. Jarná aplikácia mala na úrodu a kvalitu buliev pozitívnejší vplyv ako aplikácia na jeseň.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (5/6): 160-164.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz