HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

URBAN Jaroslav, CHALOUPSKÝ Radovan, VALENTA Jan, PULKRÁBEK Josef, BEČKOVÁ Lucie, KVÍZ Zdeněk
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Snížení dávek herbicidů s jejich častější aplikací příznivě ovlivňuje ekonomiku pěstování cukrovky
Lowering the herbicide doses with their frequent application positively influences the economy of sugar beet growing


Practically mostly common used dicots weed controlling comes from 3 postemergent applications. But this scheme is very often modified (in relation to actual weather conditions which strongly influences the dynamics of sugarbeet growth). One of the new ways in weed controlling system is the application of lower, but more frequently applicated doses. For verifying of the influence of the lower, frequent doses on yield and technological quality of sugar beet and verifying of the effectivity on weeds we set up field trials during the years 2005–2007.
Unambiguously was proved that there were achieved better yield parameters with the lower, frequent doses. We managed to prove that lower, frequent doses shows out comparable or even better efficiency on weeds than conventional weed controlling system. Achieved results refers to possibility of better economical results of sugar beet growing with using the lower frequent doses. From our results we can evaluate experimental variants with lower, frequent doses very positively and consider them as one of the ways to higher yields and ways to the lowering of negative impacts on our environment.

Key words: sugar beet; herbicides – frequency of spray treatment, doses, efficiency on weeds; yield; technological quality.

V praxi ustálený postup pro hubení dvouděložných plevelů dnes vychází ze systému zpravidla tří postemergentních herbicidních aplikací. Schéma tří postemergentních postřiků (T1–T3) není ovšem zvlášť rigorózní a každý praktik si je běžně upravuje (s ohledem na aktuální průběh počasí, který silně ovlivňuje dynamiku růstu plevelů a cukrové řepy). Jedním z relativně nových přístupů v systémů hubení dvouděložných plevelů je aplikace nižších dávek herbicidů s jejich častější aplikací. Pro ověření vlivu nižších dávek herbicidů s jejich častější aplikací na výnos a kvalitu cukrovky a ověření účinnosti na plevele jsme v letech 2005 až 2007 zakládali maloparcelkové pokusy.
Jednoznačně bylo prokázáno, že u variant s nižšími, častějšími dávkami herbicidů bylo dosaženo příznivějších výnosových ukazatelů. Podařilo se prokázat, že nižší, častější dávky herbicidů vykazují srovnatelnou, či lepší účinnost na plevele než tradiční systém herbicidní aplikace. Dosažené výsledky poukazují na to, že nižšími, častějšími dávkami herbicidů lze při pěstování cukrové řepy dosáhnout lepších ekonomických výsledků. Varianty s nižšími, častějšími dávkami herbicidů lze z dosažených výsledků hodnotit velice pozitivně a můžeme je považovat za jednu z možných cest ke zvyšování výnosů a cest ke snižování negativních dopadu na životní prostředí.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (5/6): 150-154.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz