HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan, PAČUTA Vladimír, ŽEMBERY Jozef, CANDRÁKOVÁ Eva   (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Formovanie úrody repy cukrovej vplyvom termodynamických podmienok prostredia
Formation harvest beet sugar influence thermodynamic condition environs


In the field polyfactorial experiment realized in the years 1999–2005 in the warm maize growing area on medium heavy luvisol the influence of temperature and moisture conditions of the experimental locality on the sugar beet root yield of four varieties (Fox, Zenith, Swing, Flair) was observed. Change of the internal energy DU in the non-vegetation period and in the critical growth periods of sugar beet and the influence of the observed parameters on the yield formation in the years with Ymax and Ymin was evaluated for the analysis of the thermo dynamical characteristics.
From the experimental results is clear, that sugar beet has the critical thermo dynamical phases in the period of Jun–August during the vegetation period. From the point of yield creation is necessary to have the energy input from precipitation predominated above temperatures in the mentioned phases of vegetation period. In the non-vegetation period was found the thermodynamically critical period of December to II. decade of February and pre-sowing soil tillage and sowing period. The reached experimental results confirmed the dependence of the sugar beet yield on the precipitation quantity and distribution during the growing year and from the aspect of the inter-year differences in the climatic characteristics necessity of consideration of change of some technological principles of sugar beet growing.

Key words: beet sugar, thermodynamic conditions, root yield.

V poľnom polyfaktorovom pokuse realizovanom v rokoch 1999 až 2005 v klimaticky teplej kukuričnej výrobnej oblasti, na hnedozemi kultizemnej, bol sledovaný vplyv teplotných a vlahových podmienok experimentálneho stanovišťa na výšku úrody buliev repy cukrovej (Fox, Zenith, Swing, Flair). Pre analýzu termodynamických charakteristík bola hodnotená zmena vnútornej energie DU v nevegetačnom a vegetačnom období a vplyv sledovaných zmien na formovanie úrody v rokoch s Ymax a Ymin. Z výsledkov vyplýva, že repa cukrová má v období vegetácie kritickú termodynamickú fázu v období mesiaca jún–august.
Z hľadiska tvorby úrody je potrebné, aby v uvedených fázach vegetačného obdobia prevládal príkon energie zo zrážok nad teplotami. V nevegetačnom období za termodynamicky kritické bolo zistené obdobie decembra až II. dekády februára, resp. agrotechnického termínu predsejbovej prípravy pôdy a sejby. Dosiahnuté výsledky potvrdili závislosť úrody na množstve a rozdelení zrážok v priebehu roka a vzhľadom na značné medziročné rozdiely v klimatických charakteristikách potrebu úvahy o úprave niektorých technologických zásad pestovania.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (3): 74–78.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz