HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠÁRKA Evžen
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)


Saturační kal – možnosti použití a vlastnosti
Application possibilities and properties of carbonation lime


The review ponders on feasible carbonation lime applications – both in and out of the sugar factory. Carbonation lime as a raw material for this use can be in many forms – precipitate in filtration cake, water suspension, and dried or carbonized carbonation lime. The presented composition of carbonation lime comes from literature data and latest knowledge. When using contemporary low lime additions the percentage of CaCO3 + MgCO3 is only about 43 %. The large part of the paper is devoted physical properties of carbonation lime as particle size, specific area, specific heat capacity, specific enthalpy, equilibrium water content, refractive index of particles, and viscosity of water suspensions.

Key words: carbonation lime, waste from a sugar factory, physical-chemical properties, particle size, image analysis, specific area, specific heat capacity, specific enthalpy, equilibrium water content, refractive index, viscosity, reology.


Článek poskytuje přehled možností využití saturačního kalu v cukrovaru i mimo něj. K těmto účelům může mít vstupní surovina různou formu – vysrážený kal, suspenze ve vodě, sušený kal či karbonizát kalu. Je uvedeno složení kalu na základě literárních údajů i nejnovějších poznatků. Při současných nízkých přídavcích vápna je v kalu přibližně pouze 43 % CaCO3 (přesněji CaCO3 + MgCO3). Velká část článku je věnována fyzikálním vlastnostem kalu jako je velikost částic, měrný povrch, měrné teplo za konstantního tlaku, měrná entalpie, rovnovážná vlhkost, index lomu částic saturačního kalu a viskozita naředěného saturačního kalu.

Klíčová slova: saturační kal, odpady z cukrovaru, fyzikálně-chemické vlastnosti, velikost částic, analýza obrazu, měrný povrch, měrné teplo, měrná entalpie, rovnovážná vlhkost, index lomu, viskozita, reologie.


Listy cukrov. řepař., 124, 2008 (12): 349–357.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz