HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BADALÍKOVÁ Barbora   (Výzkumný ústav pícninářský, s. r. o., Troubsko)
ČERVINKA Jan   (Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)


Různé technologie zpracování půdy k cukrovce a jejich vliv na obsah půdního humusu a výnos plodiny
Different technology of soil tillage to sugar beet and their influence over content soil humus and sugar beet yield


In triennial experiment were established results about reciprocal relations of different technology of soil tillage to sugar beet and their influence on movement humus in soil and sugar beet yield. On the base of records on the chernosem and brown soils in the sugar beet growing region was found, that the humus content highly responses to the shallow loosening on the chernosem, while on the brown soils was higher humus content at deep loosening. The all specific variants of the soil tillage were with higher humus content in top level of soil. Distinct effect on sugar beet yields, eventually their connection do not follow by different soil tillage. On all locations was found analogical yield intra-variants. Reduced soil tillage has increasing trend of sugar beet yields.

Key words: sugar beet, soil tillage, humus, root yield.

V tříletém pokusu byly získány poznatky o vzájemných vztazích různých technologií zpracování půdy k cukrovce a o jejich vlivu na pohyb humusu v půdě a výnos cukrovky. Na základě výsledků na černozemních a hnědozemních půdách v řepařské výrobní oblasti bylo zjištěno, že obsah humusu příznivě reaguje na mělké kypření u černozemních půd, kdežto u hnědozemních půd byl vyšší obsah humusu u hloubkového kypření. U všech zvolených variant zpracování půdy byl vyšší obsah humusu ve svrchní vrstvě půdy. Ze sledování zatím nevyplývá jednoznačné ovlivnění různého zpracování půdy k cukrovce na její výnos u různých typů půd. Na všech lokalitách bylo dosaženo v rámci variant obdobného výnosu. Mírně zvyšující se neprůkazný trend výnosu cukrovky byl patrný u redukovaného zpracování půdy.

Klíčová slova: cukrovka, zpracování půdy, humus, výnos bulev.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (11): 306–310.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz