HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BRZEZIŃSKI Stanisław, LUDWICKI Marek   (Politechnika Łódżska, Łódź, Polsko)

Stanovení koncentrace cukru infračervenou spektroskopií
Measurement of sucrose concentration by infrared spectroscopy


Application of the infrared spectroscopy method in the measurement of sucrose concentration within the range from 6 to 20% dry matter has been studied. Results obtained showed a linear relationship between sugar concentration and absorbance with correlation coefficient value close to 1. The effect of colored substances and invert sugar present in the measured solutions on results of the measurements has been also analyzed.

Bylo zkoumáno použití metody infračervené spektroskopie k měření obsahu cukru v rozmezí 6 až 20 % suš. Výsledky ukázaly lineární závislost mezi obsahem cukru a absorbancí s korelačním koeficientem blízkým 1. Byl rovněž analyzován vliv barviv a invertního cukru v měřených roztocích na výsledky stanovení.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (3): 93–95.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz