HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HANÁČKOVÁ Eva (1), ŽÁK Štefan (2), MACÁK Milan (1)
(1 – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2 – Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, VÚRV, Piešťany)


Vplyv úrody buliev a cukornatosti repy cukrovej na teoretickú produkciu etanolu a energie pri rôznom hnojení
Effect of yield and sugar content of sugar beet bulbs on the theorethical ethanol and energy production at different fertilization


In field experiment with sugar beet organic and organo-mineral fertilization the highest average yield of bulbs (57.0 t/ha) was found out in treatments with into soil incorporated straw and simultaneous application of mineral fertilizers. Ploughed-down straw of winter wheat stimulated immobilization process of nitrogen in soil resulting in increasing content of sugar in bulbs. This fact positively influenced both production of energy (158.8 GJ/ha) and ethanol (5.90 t/ha). The best utilization of farm-yard manure at the rate of 40 t/ha was achieved when its application was combined with mineral fertilization at the same time. Higher yield of sugar beet bulbs (55.3 t/ha) was obtained when nitrogen was applied in the form of mineral fertilizer DASA 26/13. Different kinds of nitrogen mineral fertilizers (LAD 27, DASA 26/13) did not influence production of energy and ethanol significantly.

Key words: sugar beet, fertilization, yield, sugar content, production of energy and ethanol.

V poľnom pokuse v období rokov 2003 až 2006 pri organickom a organo-minerálnom hnojení repy cukrovej sa zistila najvyššia priemerná úroda buliev na variante so zaoranou slamou pri súčasnej aplikácii minerálnych hnojív (57,0 t/ha). Slama ozimnej pšenice podnietila imobilizačné procesy dusíka v pôde, ktoré sa prejavili vo vyššej cukornatosti, čo pozitívne ovplyvnilo produkciu energie (158,8 GJ/ha) a etanolu (5,90 t/ha). Najlepšie využitie maštaľného hnoja v dávke 40 t/ha sa dosiahlo pri súčasnom hnojení minerálnymi hnojivami. Vyššia úroda buliev (55,3 t/ha) sa dosiahla, ak bol dusík aplikovaný hnojivom DASA 26/13. Rozdielne druhy dusíkatých hnojív (LAD 27, DASA 26/13) produkciu energie a etanolu významne neovplyvnili.

Listy cukrov. řepař., 124, 2008 (12): 340–343.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz