HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH

POKYNY PRO AUTORY

Časopis Listy cukrovarnické a řepařské publikuje původní odborné a vědecké práce v jazyce českém nebo slovenském, týkající se oboru cukrovka-cukr. Kromě těchto prací jsou publikovány také kratší odborná sdělení, informace o akcích a dění v oboru, recenze odborných knih, osobní sdělení, referáty z odborného tisku apod. Příspěvky je třeba zaslat redakci na e-mail: cukr-listy(a)centrum.cz (příp. na adresu VUC Praha, a.s., Listy cukrovarnické a řepařské, U Jednoty 7, 142 00 Praha 4 Písnice).

AUTORSKÉ PRÁVO
Na časopis přechází výhradní právo pro vydání, rozšiřování či překlad článků, včetně reprodukce ilustrací.

PŮVODNÍ VĚDECKÉ A ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY
Časopis uveřejňuje původní, doposud nepublikované práce, které nejsou současně nabídnuty jiné redakci.

Název příspěvku
Název má být krátký a výstižný (měl by obsahovat klíčová slova, uvedená na konci příspěvku). Vyžaduje-li problematika příspěvku použití delšího názvu (více než 50 znaků), doporučujeme použít krátký hlavní název doplněný delším podnázvem.
Název příspěvku je nutné odevzdat v českém (slovenském) i anglickém jazyce.

Autoři
U všech autorů je třeba uvést plné jméno i příjmení bez titulů.

Pracoviště
Uvádí se max. stručně, tj. pouze název organizace.

Text příspěvku
Text příspěvku přijímáme v jazyce českém nebo slovenském (příp. anglickém). Text by měl být členěn na kapitoly a podkapitoly podle pravidel pro odborné texty a obsahu příspěvku. Názvy kapitol a podkapitol jsou odlišeny typem písma, nečíslují se (není-li to z důvodu přehlednosti nezbytné).
Text příspěvku je třeba zaslat redakci v elektronické podobě e-mailem nebo poštou. Nejvhodnější je běžný textový editor (formát RTF nebo DOC).
V souladu s úpravou užívanou časopisem je nutné volit i typ písma (kurzivu a tučné písmo), vždy standardní typ fontu, nesmí se používat automatické číslování ani poznámky pod čarou! Grafická úprava je záležitostí vlastní sazby. Žádoucí je dodržování typografických pravidel: po čárce a tečce vždy mezera, pomlčka z obou stran je oddělena mezerami, text uvnitř závorek bez mezery, rozlišování pomlčky „–“ (zpravidla Alt+150) a spojovníku „-“ (na klávesnici). Znak „%“ se odděluje od číslice mezerou „5 %“, odlišně se ovšem tento znak píše ve větném spojení „5% roztok“ (podobně i u někt. dalších jednotek).
Rozsah článku nemá překročit 5 stran (při formátování 60 znaků na řádek, 30 řádků na stranu), při větším rozsahu je věcí redakce, zda článek přijme či vrátí k přepracování.

Obrázky
Jako obrázky jsou označeny všechny ilustrace, fotografie i grafy. Číslovány jsou průběžně arabskými číslicemi. Každý obrázek musí být doplněn popisem. Odkaz na obrázek v textu je ve zkráceném tvaru a číslovka uvedena jako řadová, např. (obr. 1.).
Obrázky je třeba odevzdat jako samostatné soubory s formátem TIF, BMP, JPG (v rozlišení 600 DPI u černobílých nebo 300 DPI u obrázků v odstínech šedi nebo barevných – v měřítku 1:1) nebo AI, CDR, EPS (vektorová grafika), grafy v programu Excel. Pokud nebude dodána elektronická verze obrázků, musí být přiloženy na samostatných listech v dostatečné kvalitě pro tisk.

Tabulky
Upřednostňujeme použití grafů před tabulkami. Tabulky by neměly být příliš rozsáhlé a jejich počet musí odpovídat délce textu. Při větším rozsahu může redakce příspěvek vrátit k přepracování. Tabulky číslujte průběžně římskými číslicemi. Každá tabulka musí být doplněna popisem. Odkaz na tabulku v textu je ve zkráceném tvaru a číslovka je uvedena jako řadová, např. (tab. IV.). Tabulky je vhodné odevzdat jako samostatné soubory (Excel).

Souhrn a klíčová slova
Souhrn je krátké a výstižné shrnutí obsahu příspěvku. Neměl by přesáhnout 200 slov. Dále je třeba uvést 5-7 klíčových slov.
Souhrn a klíčová slova je nutné odevzdat v českém (slovenském) i anglickém jazyce.

Citace a seznam literatury
V seznamu literatury jsou citace uvedeny v pořadí, v jakém byly citovány v textu. Pro zápis odkazu v textu se použije číslo publikace ze seznamu a uvede v kulatých závorkách. Je-li dokument citován vícekrát, opakuje se pod stejným číslem. Podrobná citační pravidla Listů cukrovarnických a řepařských jsou zpracována samostatně.

Korespondenční adresa
S příspěvkem bude otištěn kontakt na hlavního autora nebo autora, se kterým bude vedena korespondence. Proto je třeba uvést úplnou adresu (jméno, příjmení, tituly, adresa pracoviště) včetně e-mailové adresy.

ODBORNÁ SDĚLENÍ
Odborná sdělení jsou kratší příspěvky nemající charakter původních prací. Námětem jsou odborná témata týkající se provozní praxe a témat obchodních, ekonomických, politických, právních, statistických a historických, se vztahem k oboru cukrovka-cukr. Do této kategorie patří i firemní sdělení. Rozsah odborných sdělení nemá překročit 4 strany. Příspěvky musí mít stejné náležitosti jako původní odborné a vědecké příspěvky, nemusí však obsahovat souhrn, klíčová slova a seznam literatury (nejsou-li v textu citace). U kratších sdělení není nezbytné text členit do kapitol.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Sdělení o konání odborných akcí, recenze, odobní sdělení apod. by neměly být delší než na 1 stranu. Mají obsahovat jméno a příjmení autora, český (slovenský) název a vlastní text příspěvku.

   hlavní stránka      historie      pro autory      inzerce      předplatné      web-adresář      2008     2009     2010     2011