HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
ENGLISH

CITAČNÍ PRAVIDLA

Při zpracování citace se zachovává jazyk publikace, nepřekládá se tedy název díla a údaje o vydání (tj. 2nd edition apod.). Výjimkou jsou údaje o fyzickém popisu, u kterých používáme češtinu (slovenštinu). Psaní interpunkce musí odpovídat pravidlům českého pravopisu, tj. za interpunkčním znakem je vždy mezera, před interpunkcí se naopak mezera nedělá (výjimkou je rovnítko). Bloky údajů se oddělují tečkou, jednotlivé údaje v rámci bloku čárkou – není-li uvedeno jinak. Neuvedené údaje se nedoplňují ale vynechají. Pro to, co tyto pokyny neupravují, použijte citační normu ČSN ISO 690.


STRUKTURA CITACE

1. Autor
Uvádí se příjmení a iniciála křestního jména, údaj nepíšeme velkými písmeny (při zhotovení sazby Listů cukrovarnických a řepařských se jméno autora v sazbovém programu zvýrazní použitím kapitálek). Za příjmením se píše čárka, autoři se oddělují středníkem.
Uvádějí se všichni autoři, je-li jich více než tři, uvede se první nebo hlavní autor a zkratka et al. Je-li autor neznámý, údaj o autorovi se vypustí.
Údaj o autorovi (autorech) se od následujícího údaje (názvu) odděluje dvojtečkou.

2. Údaje o názvu
Uvádí se název monografické publikace (knihy) příp. název článku (oddělen tečkou) a název zdrojové publikace (časopisu, sborníku).
2.1. Má-li publikace název a podnázev, oddělujeme je dvojtečkou, podnázev začíná malým písmenem (i když v originálu je písmeno velké).
2.2. Je-li dokument jednou z více částí většího celku – uvádíme údaje podle hierarchie díla, jednotlivé údaje oddělujeme tečkou.
2.3. Je-li název vícejazyčný, zapíšeme název v jazyku uvedeném jako první, v nezbytných případech zapisujeme všechny názvy podle pořadí v jakém jsou uvedeny a oddělujeme je znakem „=“ (rovnítko).
2.4. Pro citaci článku ze sborníku, případně v citaci části monografické publikace, je nutné před údaji o zdrojovém dokumentu uvést slovo In (za tímto slovem se neuvádí žádné interpunkční znaménko!).

Pro snadnější orientaci uvádíme názvy zdrojových publikací kurzívou. Kurzívou tedy zvýrazníme názvové údaje, citujeme-li monografickou publikaci (knihu), jde-li o článek z časopisu, kurzívou se zvýrazní název časopisu, jde-li o článek ze sborníku, použije se kurzíva pro zvýraznění názvu sborníku.

Citační zkratky
V názvech seriálových publikací (časopisů apod.) je vhodné slova tvořící název zkracovat v souladu s příslušnou normou (ČSN ISO 4). Je-li název seriálové publikace tvořen jedním slovem, zpravidla se nezkracuje. Názvy časopisů jsou důležité pro zpětné vyhledání citovaného článku, které se použitím nevhodných zkratek může znemožnit nebo zkomplikovat.
Doporučené zkratky slov z názvů jsou:
- industrial, industrie, industriell, industry atd. = ind.
- international = int.
- Jahrbuch = Jahrb.
- journal = j.
- national = natl.
- science, scientific atd. = sci.
- Zeitung = Ztg.
- Zeitschrift = Z.

Příklady citačních zkratek názvu časopisů:
- British Sugar Beet Review – Brit. Sugar Beet Rev.
- Gazeta cukrownicza – Gaz. cukrown.
- International Sugar Journal – Int. Sugar J.
- Zuckerindustrie – Zuckerind.

Název časopisu Listy cukrovarnické a řepařské je možné zkrátit na „Listy cukrov. řepař.“.

3a. Údaje o vydání
Uvádí se číslo vydání, jde-li o jiné než 1. vydání, nebo ročník časopisu. Číslo vydání je u knižních publikací důležité, protože jednotlivá vydání se od sebe mohou lišit. Uvádí se v jazyku publikace, je možné použít zkratek (např.: edition – ed.). Údaje o místu vydání a vydavateli nejsou povinné, je-li vhodné je uvést (knižní publikace, sborník), uvádí se v jazyku publikace, údaj o místu vydání a vydavateli se odděluje dvojtečkou.

3b. Datum vydání
Uvádí rok vydání. U knižních publikací se u reprintu (přetisk z původní sazby) uvádí rok původního vydání, u resetu (dotisk v nové sazbě) se uvádí rok vydání resetu. Datum vydání u elektronických dokumentů se uvádí v podobě rok-měsíc-den.

3c. Údaje o fyzickém popisu
Uvádějí se údaje o fyzickém rozsahu publikace (číslo časopisu, díly, počet stran, rozsah stran atd.), tyto údaje uvádíme v češtině. Údaj o číslu časopisu se uvádí v kulaté závorce bez zkratky „č.“ Pro údaj o rozsahu stran použijeme spojovník bez mezer (např.: s. 123-128.), mezi zkratkou strany mezi zkratkou strany „s.“ a mezi zkratkou strany „s.“ a číselným údajem se dělá mezera.

4. Standardní číslo
U neseriálových publikací je možné uvést standardní číslo ISBN. U citace článku z časopisu se ISSN časopisu neuvádí, ISBN se neuvádí také u citace článku ze sborníku nebo v citaci části monografické publikace.

5. Elektronická média
U elektronických dokumentů je povinným údajem typ média, uvádíme jej v hranatých závorkách (např. [online], [CD-ROM]), a u on-line dokumentů je povinným údajem přístup ke zdroji (např.: http://www.press.umich.edu/jep/).ODKAZY NA CITACE V TEXTU

V seznamu literatury jsou citace uvedeny v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Pro zápis odkazu v textu se použije číslo publikace ze seznamu a uvede v kulatých závorkách. Je-li dokument citován vícekrát, opakuje se pod stejným číslem.
PŘÍKLADY

a) Struktura citace knihy

BLOKY ÚDAJŮ:
Číslo citace. Autorské údaje. Názvové údaje. Nakladatelské údaje a datum vydání. Údaje o fyzickém popisu. Standardní číslo.

PRVKY CITACE:
č. Příjmení, Iniciála jména.: Název knihy: podnázev. Číslo vydání, Místo vydání: Název nakladatelství, rok vydání, počet stran. ISBN.

PŘÍKLAD:
1. Bretschneider, R.: Technologie cukru: surovárna a rafinerie. 2. vyd., Praha: SNTL, 1980, 424 s.
2. Hanák, J. et al.: Průvodce společnou organizací trhů v odvětví cukru. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2004, 56 s. ISBN 80-7084-354-3.
3. Bubník, Z. et al.: Sugar technologists manual: chemical and physical data for sugar manufacturers and users. 8th ed., Berlin: Bartens, 1995, 418 s. ISBN 3-87040-056-0.


b) Struktura citace článku ve sborníku

BLOKY ÚDAJŮ:
Číslo citace. Autorské údaje. Názvové údaje. (Nakladatelské údaje a datum vydání.) Údaje o fyzickém popisu.

PRVKY CITACE:
č. Příjmení, Iniciála jména.: Název článku. In Název sborníku. (Místo vydání: Název nakladatelství), rok vydání, rozsah stran.

PŘÍKLAD:
1. Siódomiak, J.: Odmiany buraka cukrowego, ich ocena i wartość gospodarcza. In Nowoczesna uprawa buraków cukrowych. Wyd. AR, Poznań, 2002, s. 29-33.
2. Cioni, F.; Tugnoli, V.; Zavanella, M.: Cercospora leaf spot: the effects on sugar content reduction. In Proc. 67th IIRB Congress. 2004, s. 61-72.
příp.:
2. Cioni, F.; Tugnoli, V.; Zavanella, M.: Cercospora leaf spot: the effects on sugar content reduction. In Proceedings of the 67th IIRB Congress. IIRB: Brussels, 2004, s. 61-72.


c) Struktura citace článku v časopisu

BLOKY ÚDAJŮ:
Číslo citace. Autorské údaje. Názvové údaje. Údaje o zdrojové publikaci a datum vydání. Údaje o fyzickém popisu.

PRVKY CITACE:
č. Příjmení, Iniciála jména.: Název článku: podnázev. Název časopisu, ročník, rok vydání (číslo), rozsah stran.

PŘÍKLAD:
1. Burba, M.: Der Schädliche Stickstoff als Kriterium der Rübenqualität. Zuckerind., 121, 1996 (3), s. 165-168.
2. Jursík, M. et al.: Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy: heřmánkovec nevonný a příbuzné druhy. Listy cukrov. řepař., 121, 2005 (3), s. 89-94.


d) Struktura citace diplomové, disertační práce apod.

BLOKY ÚDAJŮ:
Číslo citace. Autorské údaje. Názvové údaje. Místo a datum vydání. Údaje o fyzickém popisu. Poznámka.

PRVKY CITACE:
č. Příjmení, Iniciála jména.: Název diplomové práce: podnázev. Místo vydání, rok vydání, rozsah stran. Údaje o typu práce a školicím pracovišti.

PŘÍKLAD:
1. Novák, J.: Identifikace polysacharidů v potravinách pomocí spektrometrie a chromatografie. Praha, 2005, 85 s. Disertační práce na Ústavu chemie a technologie sacharidů FPBT VŠCHT v Praze.

   hlavní stránka      historie      pro autory      inzerce      předplatné      web-adresář      2008     2009     2010     2011