HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠTEMBERK Jan, JAKUBEC Ivan
(Univerzita Karlova )

Od cukrovarské vlečky k cukrovarnické dráze
From Sugar Siding to Sugar Railroad


In the second half of the 19th century, sugar factories became the impetus for the construction of a number of railway lines in Bohemia and Moravia as their manufacturing operation guaranteed sufficient transport commodities for the existence of the railway. Many of these railways were based on the original sidings, which were extended to provide a wider radius of action for the import of sugar beet and at the same time to improve the connection of sugar factories to the railway network. This development was supported by sugar factories that participated in the construction of the new railways by providing the funding. The close interdependence of railways and sugar factories became apparent when sugar production came to an end as transport performance declined significantly and in many cases was followed by the gradual demise of the railway. Key words:

Key words: railway siding, sugar factory, Elbe Region, Chotětov – Dolní Cetno – Mšeno, Neratovice – Kostelec nad Labem – Brandýs nad Labem.


Cukrovary se ve druhé polovině 19. století staly impulsem pro vybudování celé řady železničních tratí v Čechách a na Moravě. Jejich existence zaručovala dostatek přepravních komodit pro existenci dráhy. Základem řady z těchto drah se stávaly původní vlečky, které byly prodlužovány s cílem zajistit širší akční rádius k dovozu cukrové řepy a současně zlepšit napojení cukrovarů na železniční síť. Tento rozvoj byl podporován cukrovary, které na výstavbě nových drah kapitálově participovaly. Úzká provázanost drah s cukrovary se ukázala v okamžiku ukončení výroby cukru, kdy výrazně poklesly dopravní výkony a v řadě případů následoval i postupný zánik dráhy.

Klíčová slova: železniční vlečka, cukrovar, Polabí, Chotětov – Dolní Cetno – Mšeno, Neratovice – Kostelec nad Labem – Brandýs nad Labem.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (2): 75–78.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz