HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOSAŘOVÁ Jaroslava1,2, POKRIVČÁK Ján 2,3
(1Ústav ekonomiky a manažmentu, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 3Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni )

Meranie produktivity slovenských pestovateľov cukrovej repy
Measuring of Productivity of Slovak Sugar Beet Growers


In Slovakia, the competitiveness of sugar beet cultivation is comparable to Western European countries. Even so, there is a considerable prospect of increasing the productivity of sugar beet farms by making a more efficient use of the existing level of inputs and limited resources. The aim of the paper was to analyze the efficiency and productivity of sugar beet farms in the period 2014–2019 based on FADN data. The analysis of the farms was carried out by means of non-parametric methods of Data Envelopment Analysis, and the development of productivity was examined using the Malmquist index. Based on the high technical efficiency score, the results show that sugar beet growers use their inputs efficiently. The level of managerial efficiency was increasing, confirming the high level of skills and education of sugar beet growers, but their technology was less productive. Also, during the observed period, there was a 2% drop in productivity, mainly in the year when sugar quotas were abolished. Despite the possible unlimited cultivation of sugar beet, beet production per hectare decreased over the analyzed period.

Key words: productivity, technical efficiency, Slovak farms, DEA, Malm­quist productivity index.


Na Slovensku je konkurencieschopnosť pestovania cukrovej repy porovnateľná zo západnými krajinami Európy. Aj napriek tomu existuje značná perspektíva zvýšenia produktivity poľnohospodárskych podnikov pestujúcich cukrovú repu, a to efektívnejším využitím existujúcej úrovne vstupov a obmedzených zdrojov. Cieľom príspevku bolo analyzovať efektívnosť a produktivitu poľnohospodárskych podnikov zameraných na pestovanie cukrovej repy v období 2014–2019 na základe údajov z ISPU. Analýza poľnohospodárskych podnikov bola uskutočnená prostredníctvom neparametrických metód analýzy dátových obalov a vývoj produktivity bol skúmaný pomocou Malm­quistového indexu. Na základe vysokého skóre technickej efektívnosti výsledky ukazujú, že pestovatelia cukrovej repy efektívne využívali svoje vstupy. Úroveň manažérskej efektívnosti sa zvyšovala, čo potvrdzuje vysokú úroveň zručností a vzdelania pestovateľov cukrovej repy, avšak ich technológia bola menej produktívnejšia. Taktiež počas sledovaného obdobia došlo k poklesu produktivity o 2 %, a to hlavne v roku, kedy boli zrušené kvóty na cukor. Aj napriek možnému neobmedzenému pestovaniu cukrovej repy, produkcia cukrovej repy na hektár v analyzovanom období klesala.

Kľúčové slová: produktivita, technická efektívnosť, slovenské poľnohospodárske podniky, DEA, Malmquistov index produktivity.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (2): 66–70.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz