HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BRINAR Jan, PULKRÁBEK Josef, BEČKOVÁ Lucie
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů )

Vliv aplikace mikrogranulovaných hnojiv při setí na produkci cukrové řepy
Effect of Microgranulated Fertilizers Application at Sowing on Sugar Beet Production


This article focuses on evaluating the effect of microgranulated fertilizers (Microstar PMX and OptiBOOST) used at sowing on the selected growth characteristics of sugar beet plants in 2020 and 2021.
The application of microgranulaed fertilizers at sowing did not affect germination in any of the monitored years. Plants sampled during the growing season demonstrated a statistically insignificantly higher biomass production in the variants with the above fertilizer application than the plants of the unfertilized control. In general, it can be stated that the plants to which microgranules were applied during sowing had slightly higher contents of the monitored nutrients, but these trends of increased intake were not statistically confirmed.
In the average of the two years, the sugar beet yield converted to 16% sugar content was higher in the variants fertilized during sowing with Mikrostar PMX fertilizer at a dose of 20 kg/ha by 11% and in the variant with NutriBOOST microgranules at a dose of 30 kg/ha by 4% than the unfertilized control.

Key words: growing technology, sugar beet, fertilization at sowing, microgranulated fertilizers, yield, sugar content, precision agriculture.


Příspěvek je zaměřen na vyhodnocení vlivu mikrogranulovaných hnojiv (Microstar PMX a OptiBOOST) použitých při setí na vybrané růstové charakteristiky rostlin cukrové řepy v roce 2020 a 2021.
Aplikace mikrogranutátu při setí ani v jednom ze sledovaných let neovlivnila vzcházivost. V průběhu vegetace odebrané rostliny měly u variant s aplikací mikrogranulovaného hnojiva při setí statisticky nevýznamně vyšší produkci biomasy než rostliny na nehnojené kontrole. Rámcově lze uvést, že rostliny, u kterých byl aplikován mikrogranulát při setí, měly nepatrně vyšší obsahy sledovaných živin, tyto trendy zvýšeného příjmu nebyly statisticky potvrzeny.
V průměru dvou sledovaných let byl výnos bulev přepočítaný na 16% cukernatost vyšší u variant hnojených při setí hnojivem Mikrostar PMX v dávce 20 kg/ha o 11 % a u varianty s mikrogranulátem NutriBOOST v dávce 30 kg/ha o 4 % nehnojené kontroly.

Klíčová slova: technologie pěstování, řepa cukrová, hnojení při setí, mikrogranulovaná hnojiva, výnos, cukernatost, precizní zemědělství.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (2): 57–64.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz