HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CRNČAN Ana1, JELIĆ MILKOVIĆ Sanja11, KRISTIĆ Jelena1, BERIĆ Aleksandra2, HADELAN Lari3, KRANJAC David1
(1University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Department of Bio-economics and Rural Development, 2City administration Nova Gradiška, 3University of Zagreb Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics and Rural Development )

Organizačně-ekonomická analýza produkce cukrové řepy v Chorvatské republice
Organizational Economic Analysis of Sugar Beet Production in Republic of Croatia


Based on known data, the paper simulates the number of cultivated areas, production and yield of sugar beet in the Republic of Croatia until 2030, indicating a decrease in the cultivated area but also an increase in yield per unit area. Using internal farm data, a calculation was made, and the absolute and relative indicators of production success were calculated. The economic coefficient is 1.16, the profitability rate of production is 16.02%, and the calculated cost price is 36.62 €/t. In order for the producers to achieve the best indicators of production success, it is necessary that the manager of the agricultural holding has adequate technical-technological and economic knowledge. It is possible to achieve them through monitoring new developments in technology and constant training in the field of production.

Key words: sugar beet, AGMEMOD, simulation of future production, production calculation, economic indicators of production success.


Na základě známých údajů příspěvek predikuje počet obdělávaných ploch, produkci a výnos cukrové řepy v Chorvatské republice do roku 2030, naznačuje pokles pěstitelských ploch i nárůst výnosu na jednotku plochy. Na základě interních dat vybrané farmy pak byla provedena kalkulace a byly vypočteny absolutní a relativní ukazatele úspěšnosti produkce. Ekonomický koeficient je 1,16, míra rentability výroby byla 16,02 % a kalkulovaná nákladová cena 36,62 €/t. K tomu, aby výrobci dosahovali co nejlepších ukazatelů úspěšnosti produkce jsou zapotřebí technicko-technologické i ekonomické znalosti vedoucího zemědělského podniku. Je možné jich dosáhnout sledováním novinek v technologii a neustálým školením se v oblasti výroby.

Klíčová slova: cukrová řepa, AGMEMOD, simulace budoucí produkce, kalkulace produkce, ekonomické ukazatele úspěšnosti produkce.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (5–6): 225–227.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz