HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JÍLKOVÁ Petra, KNIHOVÁ Ladislava
(České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, Institut manažerských studií )

ESG nefinanční reporting: klíčový nástroj managementu pro dosažení udržitelného rozvoje
ESG Non-Financial Reporting: Key Management Tool for Achieving Sustainable Development


The aim of this article is to thoroughly describe the key role of ESG non-financial reporting in corporate management and highlight its benefits. It explains the concept of ESG non-financial reporting, covering its environmental, social, and governance factors. Emphasizing its implementation in corporate strategy and reporting, the article shows how it enhances business transparency, builds trust among customers, investors, and stakeholders, and fosters long-term sustainable development. The advantages include increased competitiveness, risk reduction, and an enhanced reputation as a responsible and ethical organization. For companies adhering to sustainable business principles, ESG non-financial reporting is a crucial tool for success in today’s demanding business environment. Additionally, the article focuses on the metrics for reporting non-financial information according to the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and Global Reporting Initiative (GRI 13), the standards tailored for the agricultural sector.

Key words: ESG non-financial reporting, GRI 13 standards, management role, supply-chain management, CSRD Directive, sustainability.


Cílem tohoto článku je podrobně zkoumat klíčovou roli nefinančního ESG reportingu. Článek rozkládá koncept nefinančního reportingu na jeho environmentální, sociální a správní pilíř. S ohledem na implementaci těchto aspektů do firemní strategie a výkaznictví, článek demonstruje, jak tento typ reportingu zvyšuje transparentnost v podnikání, posiluje důvěru mezi zákazníky, investory a dalšími zainteresovanými stranami a podporuje dlouhodobou udržitelnost. Mezi hlavní výhody patří zlepšení konkurenceschopnosti, snížení rizik a posílení reputace jako etické a odpovědné organizace. Pro společnosti, které uplatňují principy udržitelného podnikání, se ESG nefinanční reporting stává jedním z klíčových nástrojů. Článek také zkoumá metriky stanovené Směrnicí pro reportování o korporátní udržitelnosti (CSRD) a standardy Global Reporting Initiative (GRI) upravené pro zemědělský sektor.

Klíčová slova: ESG, nefinanční výkaznictví, standardy GRI 13, role managementu, řízení dodavatelského řetězce, směrnice CSRD, udržitelnost.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (5–6): 204–211.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz