HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

NEBESKÁ Olga, BABKA Ondřej, ZEMAN Martin
(Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze )

Vliv navýšení spotřebních daní z lihu v roce 2024 na míru zdanění spotřebitelů
Impact of 2024 Increase in Excise Duty on Ethanol on Consumer Taxation Rates


Research results show that individuals with a lower ability to pay who consume cheaper spirits are subject to a significantly higher rate of taxation; the results also make it clear that the current increase in excise duty on alcohol further deepens this horizontal justice. The principle of vertical tax justice is therefore relatively undermined. In addition to the distortion of proportionality and fairness, this tax policy does not seem to be entirely appropriate given the fiscal motivations of the government regarding the increase of excise duty.

Key words: excise duty, fiscal policy, economic policy, tax policy, ethanol, Czech Republic.


Výsledky výzkumu ukazují, že jedinci s nižší schopností platit a spotře­bovávající levnější lihoviny platí ve své prodejní ceně výrazně vyšší míru zdanění, ale také je zřejmé, že aktuální navýšení spotřebních daní z lihu tuto horizontální spravedlnost ještě prohlubuje. Je tedy relativně narušen princip vertikální daňové spravedlnosti. Navíc mimo narušení proporcionality a spravedlnosti se tato daňová politika nezdá být úplně vhodná i vzhledem k fiskálním motivacím vlády ohledně navyšování spotřebních daní.

Klíčová slova: spotřební daně, fiskální politika, hospodářská politika, daňová politika, líh, Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (5–6): 201–203.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz