HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HOLÝ Kamil, HORSKÁ Tereza
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně )

Jaké škůdce cukrové řepy může podpořit změna moření?
Which Sugar Beet Pests can be Enhanced by Change in Seed Treatment?


The ban on neonicotinoid seed treatment from 2024 will increase the risk of damage to sugar beet plants and demands for early pest monitoring. A higher incidence of the Chaetocnema spp. and wireworms can be expected from the very first year, followed by Atomaria linearis and viral yellows in the following years. There are currently enough registered insecticides against sucking pests to compensate for the absence of neonicotinoid seed treatment, but at the cost of increasing the number of applications and insecticide use, which is contrary to the Green Deal objectives.

Key words: sugar beet, neonicotinoids, alternatives, pest.


Zákaz moření osiva neonikotinoidy od roku 2024 zvýší riziko poškození rostlin cukrové řepy a nároky na včasný monitoring škůdců. Již v prvním roce je možné očekávat vyšší výskyt dřepčíků a drátovců, v dalších letech maločlence čárkovitého a virových žloutenek. V současné době je dostatek registrovaných insekticidů proti savým škůdcům, kteří dokáží nahradit výpadek moření, ale za cenu zvýšení počtu aplikací a spotřeby, což je v rozporu s cíli Green Deal.

Klíčová slova: cukrovka, neonikotinoidy, alternativy, škůdci.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (5–6): 184–189.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz