HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

RYCHLÝ Svatopluk
(Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský )

Mšice jako přenašeči virů na cukrové řepě
Aphids as Virus Vectors on Sugar Beet


The prohibition of neonicotinoid treatment of sugar beet seed will bring increased demands for foliar treatments against pests and the harmfulness of viral yellows of sugar beet will return. In addition to insecticide treatment, the breeding of varieties with tolerance to viral yellows and other innovative methods of integrated plant protection can contribute to reducing this danger. Very valuable information is also provided by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ), which has been operating a network of suction traps since 1992. Daily samples of aphids are collected and processed during the vegetation period and the winged aphids from 2 families, 6 geners and 22 species are evaluated, including the black bean aphid (Aphis fabae) and green peach aphid (Myzus persicae). One of the impulses for its establishment was the strong occurrence of aphids at the end of the 1980s and the related spread of viral diseases on sugar beet as well. The sums of effective temperatures (SET), forecasts and current information on the occurrence are published on the Plant Protection Portal, which is managed by the ÚKZÚZ. All these data are very useful in the integrated plant protection.

Key words: black bean aphid, green peach aphid, monitoring, beet virus yellows, integrated plant protection.


Zákaz neonikotinoidního moření cukrové řepy přinese zvýšené nároky na foliální ošetření cukrovky a nejspíš dojde k návratu škodlivosti virových žloutenek. Kromě insekticidního ošetření může k omezení tohoto nebezpečí přispět mimo jiné vyšlechtění odrůd s tolerancí vůči virovým žloutenkám a další inovativní metody integrované ochrany rostlin. Velmi cenné informace o vývoji přenašečů rostlinných virů na cukrovce přináší také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který roku 1992 provozuje síť sacích pastí, ze kterých jsou ve vegetační sezoně odebírány a zpracovávány denní vzorky a vyhodnocuje se přelet okřídlených mšic ze 2 čeledí, 6 rodů a 22 druhů, včetně mšice makové a mšice broskvoňové. Jedním z impulzů pro její založení byly i silné výskyty mšic na konci osmdesátých let minulého století a s nimi spojené rozšíření virových chorob, a to i na cukrové řepě. Na Rostlinolékařském portálu, který ÚKZÚZ spravuje, jsou mj. zveřejňovány Sumy efektivních teplot, prognózy i aktuální informace o výskytu. Všechny tyto údaje jsou velmi dobře využitelné v integrované ochraně rostlin.

Klíčová slova: mšice broskvoňová, mšice maková, monitoring, virové žloutenky, integrovaná ochrana rostlin.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (5–6): 178–183.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz