HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOTLÁNOVÁ Barbora1 , KOLLÁR Milan1 , DĚKANOVSKÝ Igor2 , PODLÁSEK Anna3 , RYS Vasyl4 , WINKLER Jan1
(1Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta; 2Fakultní nemocnice Brno; 3Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Civil Engineering; 4Lviv National University of Nature Management )

Reakce plevelů cukrovky na odlišná zpracování půdy v provozních podmínkách
Response of Sugar Beet Weeds to Different Tillage under Field Conditions


Weed infestation in sugar beet can vary significantly and is influenced by numerous factors. Different tillage technologies can trigger a response in the weed vegetation; this response was evaluated under operational conditions on plots located in the South Moravian Region, Czech Republic. Four different soil tillage technologies were applied on the selected plots: ploughing, loosening and stubble-tillage, subsoiling, and stubble-tillage and subsoiling. The evaluation of sugar beet crop infestation identified 19 weed taxa. The most frequently occurring species included Chenopodium album, Triticum aestivum, Aethusa cynapium, Chenopodium hybridum, Brassica napus, Cirsium arvense, and Beta vulgaris. Soil tillage technologies significantly influence the species composition of sugar beet weeds. Differences in weed infestation intensity are less significant. Changes in soil tillage technologies lead to a change in the species spectrum of weeds.

Key words: soil tillage, weed flora, biodiversity, weed vegetation change.


Zaplevelení cukrové řepy je ovlivněno mnoha faktory a může být velmi různorodé. Jednotlivé technologie zpracování půdy mohou vyvolat reakci vegetace plevelů. Hodnocení reakce plevelů bylo provedeno v provozních podmínkách na pozemcích nacházejících se v Jihomoravském kraji (ČR). Na vybraných pozemcích byly uplatňovány 4 odlišné technologie zpracování půdy: orba, kypření a podmítání, podrývání, podmítání a podrývání. V průběhu hodnocení zaplevelení porostů cukrovky bylo nalezeno 19 taxonů plevelů. Mezi nejčastěji se vyskytující druhy patřily Chenopodium album, Triticum aestivum, Aethusa cynapium, Chenopodium hybridum, Brassica napus, Cirsium arvense, a Beta vulgaris. Technologie zpracování půdy statisticky průkazně ovlivňuje druhové složení plevelů cukrové řepy. Rozdíly v intenzitě zaplevelení jsou již méně významné. Změny technologie zpracování půdy modifikují druhové spektrum plevelů.

Klíčová slova: zpracování půdy, flóra plevelů, biodiverzita, změna vegetace plevelů.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (4): 145–151.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz