HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

NOVOTNÝ Lukáš
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Politika kvality a bezpečnosti potravin v Německu – případová studie redukce obsahu cukru
Food Quality and Safety Policy in Germany – Case Study on Sugar Reduction


The article responds to new trends in food quality and safety policy, specifically to the current debate on the reduction of added sugar in foods (especially those for infants and children). It focuses on the situation in Germany, where the Federal Government has adopted and is implementing a National Reduction and Innovation Strategy for Sugar, Fats and Salt in Processed Foods. The aim is to promote a healthy diet and achieve a fairly substantial reduction in salt, fats and sugar. The study aims to present this transformation of food quality policy and some of the specific changes in food composition that have taken place in Germany so far. First, the relevant theoretical background is laid out, especially the concept of food quality policy, and various interconnections are pointed out, especially with lifestyle, but also, for example, with health policies and government spending on disease control. The next chapter focuses on the presentation of the main objectives and instruments of the National Reduction and Innovation Strategy and concentrates on Germany and its policy towards food quality and safety in general. The text of the last chapter is devoted to the implications of the reduction and innovation strategy. In particular, it focuses on the trends in added sugar in selected foods; these include sweetened yoghurt, sweetened dairy products and sweetened soft drinks (lemonades).

Key words: food quality, sugar, food quality policy, food composition, lifestyle, Germany.


Článek reaguje na nové trendy v oblasti politiky kvality a bezpečnosti potravin, konkrétně pak na současné debaty o redukci přidaného cukru v potravinách (zejména těch pro kojence a děti). Zaměřuje se přitom na situaci v Německu, kde spolková vláda přijala a realizuje Národní redukční a inovační strategii pro cukr, tuky a sůl v hotových jídlech. Jejím cílem je podporovat zdravou výživu a dosáhnout poměrně zásadní redukce soli, tuků a také cukrů. Studie si klade za cíl prezentovat tuto proměnu politiky kvality potravin a některé dosavadní konkrétní změny ve složení potravin, k nimž dochází v Německu. Nejprve jsou vyložena relevantní teoretická východiska, konkrétně pojem politika kvality potravin a poukazuje se na různé provázanosti, zejména s životním stylem, ale i například zdravotními politikami a výdaji státu na boj s chorobami. V další kapitole se pozornost zaměřuje na prezentaci hlavních cílů a nástrojů Národní redukční a inovační strategie a obecně již je důraz kladen na Německo a jeho politiku směrem ke kvalitě a bezpečnosti potravin. V poslední kapitole se text věnuje dopadům redukční a inovační strategie. Konkrétně jde o trendy ve vývoji přidaného cukru ve vybraných potravinách. Jde zejména o slazené jogurty, slazené mléčné produkty a slazené osvěžující nápoje (limonády).

Klíčová slova: kvalita potravin, cukr, politika kvality potravin, složení potravin, životní styl, Německo.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (12): 432–436

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz