HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SOBOTA Ondřej1, JURSÍK Miroslav2, KOLÁŘOVÁ Michaela2
(1ZS Sloveč, a.s.; 2Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vliv utužení půdy při setí cukrovky na polní vzcházivost Conviso Smart odrůd v extrémních povětrnostních podmínkách
Effect of Soil Compaction during Sowing on Field Emergence of Conviso Smart Sugar Beet Varieties under Extreme Weather Conditions


In 2020, after a very warm and extremely dry April, there was a significant cooling and heavy precipitation during May. These weather conditions had a negative effect on the field emergence of some Conviso Smart sugar beet varieties. The differences in the number of individuals between the tested varieties were up to 10,000 individuals per hectare. There was also a negative effect of soil compaction in the tramlines on field emergence, which was more than a tenth lower compared to emergence from plots that were not compacted during sowing.

Key words: sugar beet, plant number, image analysis, Conviso Smart varieties, soil compaction.


V roce 2020 došlo po velmi teplém a extrém­ně suchém dubnu k výraznému ochlazení a intenzivním srážkám během května. Tyto povětrnostní podmínky měly negativní vliv na polní vzcházivost některých Conviso Smart odrůd cukrové řepy. Rozdíly v počtu jedinců mezi testovanými odrůdami činily až 10 tis. jedinců na jeden hektar. Prokázán byl rovněž negativní vliv utužení půdy v kolejových řádcích na polní vzcházivost, která byla v těchto místech o více než desetinu nižší oproti vzcházivosti z parcel, které nebyly při setí utuženy.

Klíčová slova: cukrová řepa, počty jedinců, analýza obrazu, Conviso Smart odrůdy, utužení půdy.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (11): 365–369.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz