HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠÁRKA Evžen1,2, ČAJAN Michal3, POUR Vladimír1,2, GILLAROVÁ Simona1,2, HENKE Svatopluk1,2, KOTING Petr4, MIKSTEIN Ivo4
(1Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Kralupy nad Vltavou; 2Ústav sacharidů a cereálií, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; 3Český institut výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN, Univerzita Palackého v Olomouci; 4FUTURECYCLING Technology, a.s., Praha)

Nové možnosti využití hydrocyklonů v cukrovarnické technologii
New Application Possibilities of Hydrocyclones in Sugar Technology


In the food industry, hydrocyclones are used mainly in the sugar and starch industries, in potato processing and in the oil industry. They are simple and inexpensive; have low investment and operating costs and require minimum maintenance. Particular attention is paid to the evaluation of the RECLIME technology, the application of which reduced the consumption of limestone in Prosenice sugar factory to about 13 kg/t beet. The samples were analyzed using optical and scanning electron microscopy, energy dispersive spectroscopy, isotachophoresis, X-ray fluorescence analysis and X-ray diffraction. Granulometry of the precipitate and its chemical composition in the underflow and overflow from the hydrocyclone differed, with higher CaCO3 content and lower inorganic and organic non-sugar content found in the underflow, compared to the overflow leaving for filtration by filter-presses.

Key words: hydrocyclon, juice purification, lime consumption, EPS, XRD, XRF.


Hydrocyklony se využívají v potravinářství především v cukrovarnickém a škrobárenském průmyslu, při zpracování brambor a v průmyslu výroby olejů. Jsou jednoduché a levné, mají nízké investiční a provozní náklady a vyžadují minimální údržbu. Zvláštní pozornost článku je věnována vyhodnocení technologie RECLIME, při jejíž aplikaci byla spotřeba vápence v cukrovaru Prosenice snížena na asi 13 kg/t ř. K analýze vzorků byla využita optická a skenovací elektronová mikroskopie, energiově disperzní spektroskopie, izotachoforesa, rentgenová fluorescenční analýza a rentgenová difrakční analýza. Granulometrie sraženiny i její chemické složení ve výstupních proudech z hydrocyklonové stanice se lišilo, vyšší obsah CaCO3 a nižší obsah anorganických a organických necukrů byl zjištěn v proudu vystupujícím ze dna hydrocyklonů, v porovnání s řídkým podílem, odcházejícím k filtraci na kalolisy.

Klíčová slova: hydrocyklon, epurace, spotřeba vápna, EPS, XRD, XRF.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (9–10): 339–345.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz