HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FRAŇKOVÁ Marcela, STEJSKAL Václav, AULICKÝ Radek
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně)

Porovnání ekonomických a epidemiologických rizik působených hraboši a dalšími hlodavci na cukrovce a jiných plodinách
Comparison of Risks of Voles and Other Rodents on Sugar Beet and Other Crops


This work outlines the risks that pest-rodents pose to sugar beet and other crops in the field and in warehouses. Traditionally, harmful rodents are classified into two distinct groups: either agricultural (voles, Apodemus etc.) or hygiene pests (mice, brown rats, black rats). The paper provides summary and comparison of the risks posed by voles vs. mice and rats. A review of current literature shows that voles cause not only crop-feeding damage, but are also significant carriers of a number of pathogens of medical and veterinary importance, such as Anaplasma, Bartonella, Borrelia, Coxiella, Francisella, Rickettsia, Salmonella, Leptospira sp. Therefore, the traditional perception of the vole as a predominantly economic pest should be reconsidered. The hygienic and medical aspects of vole as a pest should be reflected in the risk assessment and the approval of pesticide bait products and control methods.

Key words: rodent pests, contaminants, rodenticides, risk assessment.


Tato práce popisuje přehled rizik, která představují pro cukrovou řepu a další plodiny škodliví hlodavci na poli a ve skladech. Tradičně jsou škodliví hlodavci klasifikováni do dvou odlišných skupin: buď jako zemědělští (hraboši, myšice apod.) nebo hygieničtí škůdci (myši, krysy, potkani). Práce poskytuje přehled literatury a porovnání rizik působených hrabošem vs. myší, krysou a potkanem, která ukazují, že hraboši působí škody nejen žírem, ale i tím, že jsou významnými přenašeči řady patogenů medicinálního a veterinárního významu jako např. Anaplasma, Bartonella, Borrelia, Coxiella, Francisella, Rickettsia, Salmonella, Leptospira sp. Proto by tradiční vnímání hraboše jako převážně ekonomického škůdce mělo být přehodnoceno. Hygienický a medicinální aspekt škodlivosti hrabošů má celospolečenský význam, což by mělo být promítnuto do hodnocení rizik a do schvalování pesticidních nástrahových přípravků a metod hubení.

Klíčová slova: škodliví hlodavci, kontaminace, rodenticidy, hodnocení rizik.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (9–10): 308–314.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz