HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KUČERA Josef1, 2, PODHRÁZSKÁ Jana1, 2, SZTURC Jan2, KARÁSEK Petr1, 2
(1Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2Mendelova univerzita v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie)

Infiltrační vlastnosti půd na erozně ohrožených pozemcích při pěstování širokořádkových plodin
Infiltration Properties of Soil on Erosion-Prone Land with Wide Row Crops Cultivation


The presented study focused on the assessment of chernozem in sloping areas, in terms of its retention and infiltration properties. The aim was to assess the differences in different parts of the slope – the eluvial, transport and accumulation zones. Field measurements were carried out in 2012–2015 in South Moravia, on a block of land with chernozem in varying degrees of degradation. A total of 72 infiltration measurements were carried out using a compact overpressure infiltrometer (Flow Group). Evaluating the infiltration capability showed the highest infiltration in the source part of the slope. The results of the infiltration measurements demonstrated the effects of long-term cultivation of wide row crops on sloping plots. These areas are exposed to the degrading effects of water erosion, which depletes the soil of organic matter and fine-grained particles that bind and retain rainwater. This seriously compromises soil fertility and reduces crop yield.

Key words: water erosion, eluvium; transport, accumulation; wide-row crops, water infiltration capacity, soil fertility.


Předložená studie se zabývala hodnocením vlastností černozemní půdy ve svažitém území, z hlediska jejích retenčních a infiltračních vlastností. Cílem bylo vyhodnotit rozdíly v různých částech svahu – v zóně eluviální, transportní a akumulační. Terénní měření byla prováděna v letech 2012–2015 na území jižní Moravy, na půdním bloku s černozemní půdou v různém stupni degradace. Bylo provEdeno celkem 72 infiltračních měření pomocí kompaktního přetlakového infiltrometru firmy Flow group. Při vyhodnocení infiltračních schopností bylo jednoznačně dosaženo nejvyšší infiltrace ve zdrojové části svahu. Výsledky měření infiltračních vlastností prokázaly dopady dlouhodobého pěstování širokořádkových plodin na svažitých pozemcích. Tyto plochy jsou vystaveny degradačnímu působení vodní eroze, která ochuzuje půdu o organickou hmotu a jemnozrnné částice, poutající a zadržující srážkovou vodu. Dochází tak k vážnému ohrožení úrodnosti půd a snížení výnosů pěstovaných plodin.

Klíčová slova: vodní eroze, eluvium, akumulace, transport, širokořádkové plodiny, infiltrační kapacita, úrodnost půdy.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (7–8): 260–262.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz