HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PULKRÁBEK Josef1, BRINAR Jan1, JAVOR Tomáš2, DVOŘÁK Petr1, BEČKOVÁ Lucie1, KUCHTOVÁ Perla1, HUBÁČKOVÁ Jarmila3
(1Česká zemědělská univerzita v Praze; 4AGROEKO Žamberk, spol. s r.o.; 3Zemědělské družstvo Unčovice)

Zkušenosti s variabilním přihnojením cukrové řepy
Experience with Variable Fertilization of Sugar Beet


The paper focuses on the evaluation of nitrogen variable fertilization of sugar beet using the optical Yara N Sensor ALS connected to an 18-row cultivator (Row Master RN 9000 S) with a fertilizer hopper and hose outlets to individual rows of sugar beet and fertilizer incorporation into the soil from both sides of the plant. The developed system of variable nitrogen fertilization reduced the variability of the Nmin content in the soil on the experimental plots compared to the conventional uniform dose, which showed the highest variability in the Nmin content under the stand after fertilization. The stand fertilized with the variable dose of nitrogen showed comparable nutrition to the uniform dose. The difference in sugar beet yield between the uniformly and variably fertilized variant was very small. The yield slightly increased in the stand with variable nitrogen application by 1.5 t/ha resp. by 2% compared to surface fertilization with the uniform dose.

Key words: growing technology, sugar beet, yield, sugar content, nitrogen fertilization, N-sensor, hoeing, yield, sugar content, precision agriculture.


Příspěvek je zaměřen na vyhodnocení variabilního přihnojení cukrové řepy dusíkem s využitím optického Yara N-Sensoru ALS spojeného s 18řádkovým meziřádkovým kypřičem (Row Master RN 9000 S) se zásobníkem pro hnojivo a hadicovými vývody do jednotlivých meziřádků řepy se zapravením hnojiva do půdy z obou stran rostliny. Vyvíjený systém variabilního přihnojení dusíkem snížil variabilitu obsahu Nmin v půdě na pokusných parcelách oproti konvenční uniformní dávce, která vykazovala nejvyšší variabilitu v obsahu Nmin pod porostem po přihnojení. Porost přihnojený variabilní dávkou dusíku vykazoval srovnatelnou výživu s uniformní dávkou. Rozdíl ve výnosu bulev mezi uniformně a variabilně hnojenou variantou byl velmi malý. Oproti plošnému hnojení uniformní dávkou vzrostl výnos bulev u porostu, kde byla variabilní aplikace, o 1,5 t/ha neboli 2 %.

Klíčová slova: technologie pěstování, řepa cukrová, hnojení dusíkem, N-senzor, plečkování, výnos, cukernatost, precizní zemědělství.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (5–6): 184–193.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz