HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOTYZA Pavel1, SMUTKA Luboš1, HORNOWSKI Andrzej2, PAWLAK Karolina3, PULKRÁBEK Josef1, KAPSDORFEROVÁ Zuzana4
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Warszaw University of Life Sciences – SGGW, 3Poznań University of Life Sciences, 4Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre)

Společnost Krajowa Spółka Cukrowa z perspektivy vývoje finančních a produkčních indikátorů
Development of Krajowa Spółka Cukrowa from Perspective of Financial and Production Indicators


The project for the transformation of Polish sugar industry was established shortly before the accession to the EU, i.e. during the preparation of Poland’s entry to the single market. Krajowa Spółka Cukrowa (KSC) was officially established in 2003 and initially included 27 sugar factories; the gradual restructuring led to the closure of 20 of these factories. This article follows the development of company production and financial indicators. In view of the results achieved, it can be concluded that Krajowa Spółka Cukrowa has significantly improved its production efficiency through numerous investments in technology lines, heat and waste management. The volume of investments increased mainly before and after the end of the EU production quota regime. Production indicators also improved, sugar production increased, polarization sugar yields improved, electricity consumption declined, the number of employees decreased as campaign length and average processing capacity increased. At the same time, the emphasis on improving logistics towards customers outside Poland and outside the EU has significantly strengthened. Despite the unfavourable price development on the world sugar market, KSC was able to generate profits in the fiscal year 2017/2018, although profitability ratio significantly dropped below the long-term average. It is clear that the company has been able to cope with the transformation and the single market mechanisms. However, although showing positive trends in many indicators, KSC still has potential for improvement. The values of other sugar groups operating on the Polish market should be used as benchmark.

Key words: Poland, Krajowa Spółka Cukrowa, financial indicators, production indicators, investment, sugar.


Projekt transformace polského cukrovarnictví vznikl krátce před vstupem do EU, tedy v období přípravy vstupu Polska na jednotný trh. Krajowa Spółka Cukrowa (KSC) vznikla oficiálně v roce 2003 a zahrnula z počátku 27 cukrovarů. Postupná restrukturalizace vedla k uzavření 20 cukrovarů. Tento článek sleduje vývoj produkčních a finančních ukazatelů společnosti. S ohledem na dosažené výsledky je možné konstatovat, že Krajowa Spółka Cukrowa výrazně zlepšila efektivnost produkce skrze četné investice do technologických linek, tepelného a odpadového hospodářství. Objem investic byl navýšen hlavně před a následně po ukončení režimu produkčních kvót. Zlepšení vykázaly i produkční indikátory, navýšila se produkce cukru, zlepšily se hodnoty výnosu polarizačního cukru, klesla spotřeba elektrické energie, snížil se počet zaměstnanců při růstu délky kampaně a průměrné zpracovatelské kapacity. Současně se významně posílil důraz na zlepšení logistiky směrem k zákazníkům mimo Polsko i mimo EU. I přes nepříznivý vývoj cen na světovém trhu s cukrem byla KSC schopna v obchodním roce 2017/2018 generovat zisk, i když jeho hodnota byla významně pod dlouhodobým průměrem. Je zřejmé, že se společnost dokázala vypořádat s transformací a mechanizmem jednotného trhu, v mnoha indikátorech vykazuje pozitivní tendence. Ovšem stále existuje potenciál ke zlepšení. Benchmarkem by pro KSC měly být hodnoty dalších cukrovarnických skupin působících na polském trhu.

Klíčová slova: Polsko, Krajowa Spółka Cukrowa, finanční ukazatele, produkční ukazatele, investice, cukr.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (12): 426–432.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz