HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František1, KAZDA Jan2, ROŽNOVSKÝ Jaroslav3, MUŠKA Antonín jr.4, MUŠKOVÁ Anna4
(1Komora zemědělských poradců ČR, Brno, 2ČZU Praha, 3ČHMÚ, pobočka Brno, 4Brno )

Škodlivé výskyty lalokonosce libečkového na řepě cukrové a krmné na území Česka (Historický přehled do roku 2017 a srovnání s výskytem na Slovensku)
Damaging Presence of Alfa Snow Beetle on Sugar and Fodder Beet in Czechia (Historical Summary until 2017 and Comparison with Presence in Slovakia)


The alfa snow beetle (Otiorhynchus ligustici ligustici) is a traditional sugar beet pest in the Czech Republic. This article historically summarizes the most important damage caused by this pest on the crop by the year 2017. At this moment, the alfa snow beetle is considered a less significant pest on sugar beet in the Czech Republic and the damage caused by this pest is expected to be minor even in the near future. This pest is significant in hop and alfalfa. The article also compares its presence and damage in Slovakia.

Key words: sugar beet, fodder beet, damage, alfa snow beetle.


Lalokonosec libečkový (Otiorhynchus ligustici ligustici) je tradičním škůdcem cukrové řepy v České republice. Článek historicky shrnuje nejdůležitější škody způsobené tímto škůdcem na dané plodině do roku 2017. Dnes není lalokonosec libečkový považován za významného škůdce cukrové řepy v Česku a v blízké budoucnosti se předpokládají pouze škody malého rozsahu. Významnější je u chmele či vojtěšky. V článku je předloženo srovnání výskytu a škod se Slovenskem.

Klíčová slova: cukrová řepa, krmná řepa, poškození, lalokonosec libečkový.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (12): 415–420.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz