HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SUCHOMEL Josef, HEROLDOVÁ Marta, ČIPOŠ Jan
(Mendelova univerzita v Brně)

Příspěvek k poznání škod působených hrabošem polním na cukrové řepě
Contribution to Knowledge of Damage Caused by Common Vole to Sugar Beet


The vole outbreak during 2019 caused considerable damage to sugar beet. We therefore used this situation to evaluate the degree of damage to the harvested tubers. The survey took place during the sugar beet harvest period (October). At the selected locality in South Moravia, a total of 569 tubers were checked and sorted into four groups according to the degree of damage (i.e. undamaged, damaged up to 20%, damaged 20–50% and damaged over 50%). A total of 83.5% of the examined sample was damaged, more than half of the checked tubers (53%) showed moderate to heavy damage (20–50% and over 50%). The damage was therefore significant and can be estimated in the order of tons of consumed mass per hectare. However, the real damage needs to be increased by unaccounted damage that occurred during the growing season (i.e. secondary damage caused by pathogenic microorganisms and damage caused during harvest: broken and damaged tubers that then remained in the field). The result of the survey indicates the significance of the common vole as a major pest of sugar beet. It is important that more intense research is carried out on this issue.

Key words: common vole, population dynamics, sugar beet, damage.


V roce 2019 došlo k přemnožení hraboše polního, který způsobil značné škody na cukrové řepě. Využili jsme proto možnosti jednorázového vyhodnocení míry poškození sklízených bulev. Kontrola proběhla v období sklizně cukrovky (říjen). Na vybrané lokalitě jižní Moravy jsme zkontrolovali celkem 569 bulev a podle míry poškození je rozdělili do čtyř skupin (nepoškozené, poškozené do 20 %, poškozené mezi 20–50 % a poškozené nad 50 %). Celkem bylo poškozeno 83,5 % zkoumaného vzorku, více jak polovina kontrolovaných bulev (53 %) pak vykazovala střední až silné poškození (20–50 % a nad 50 % bulvy). Škody byly proto významné a lze je odhadnout řádově v tunách zkonzumované hmoty na hektar. Reálné škody je však třeba ještě navýšit o nezapočítané poškození, které vzniklo v průběhu vegetačního období od zasetí do sklizně, sekundární škody způsobené patogenními mikroorganismy a o škody, které vznikly při sklizni (lámání poškozených bulev, které pak zůstaly na poli). Výsledky šetření naznačují význam hraboše polního jako významného škůdce cukrové řepy, s potřebou dalšího výzkumu dané problematiky.

Klíčová slova: hraboš polní, populační dynamika, řepa cukrová, škody.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (12): 411–414.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz