HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOTYZA Pavel1, HORNOWSKI Andrzej2, SMUTKA Luboš1, PAWLAK Karolina3, PULKRÁBEK Josef1
(1Česká zemědělská univerzita v Praze; 2Warszaw University of Life Sciences; 3Poznań University of Life Sciences)

Vznik, transformace a privatizace polské cukrovarnické skupiny Krajowa Spółka Cukrowa
Establishment, Transformation and Privatisation of Krajowa Spółka Cukrowa, Polish Sugar Producer


The Polish Sugar producer Krajowa Spółka Cukrowa (KSC) was established as a political project with the aim to concentrate and transform a large number of state sugar refineries and counterbalance foreign capital operating in the Polish sugar production. Along with the establishment of the KSC, a future ownership model of the company was declared, which should distribute shares among beet growers and employees. In the first years of operation, KSC underwent significant restructuring, 20 sugar refineries out of 27 were closed. At the same time, the raw material base was rationalized and significant investments were made in long-term under-funded facilities. Although the restructuring process can be seen as successful, the KSC was a significant contributor to the state budget between 2008 and 2014, the originally planned privatization process was not completed. After three unsuccessful attempts for privatization, all activities leading to privatization were stalled, while the process of establishing a “National Food Group” (Krajowa Grupa Spożywcza) started. The group shall support, regulate and promote Polish agriculture and, if necessary, stabilize prices on individual markets.

Key words: Poland, Krajowa Spółka Cukrowa, formation, transformation, privatization.


Polská cukrovarnická skupina Krajowa Spółka Cukrowa (KSC) vznikla jako politický projekt, který měl za cíl koncentrovat a transformovat velké množství stále státních cukrovarů a vytvořit protiváhu zahraničnímu kapitálu. Současně se vznikem KSC byl deklarován budoucí vlastnický model společnosti, který by se měl opírat o akcionáře z řad pěstitelů a zaměstnanců. V prvních letech fungování KSC prošla významnou restrukturalizací, bylo uzavřeno 20 cukrovarů z 27. Současně došlo k racionalizaci surovinové základny a proběhly významné investice do dlouhodobě podfinancovaných provozů. Tyto aktivity byly součástí plánu a měly udržet konkurenceschopnost KSC po vstupu do EU a integraci do jednotného trhu. I když je možné chápat restrukturalizační proces jako úspěšný, KSC bylo významným přispěvatelem do státního rozpočtu mezi lety 2008–2014, původně plánovaný proces privatizace dokončen nebyl. Po třech neúspěšných pokusech o privatizaci byly pozastaveny veškeré aktivity vedoucí k privatizaci a spíše byl započat proces vzniku „Národní potravinářské skupiny“ (Krajowa Grupa Spożywcza), tj. subjektu který bude podporovat, propagovat a regulovat polské zemědělství a v případě potřeby stabilizovat ceny na jednotlivých trzích.

Klíčová slova: Polsko, Krajowa spółka cukrowa, vznik, transformace, privatizace.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (11): 390–396.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz