HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš1, KOTYZA Pavel1, PAWLAK Karolina2, PULKRÁBEK Josef3
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta; 2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Poznań, Polsko; 3Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů)

Koncentrace českého a polského trhu s cukrem – vývoj a perspektivy
Czech and Polish Sugar Market Concentration – Development and Perspectives


The sugar industry is currently facing a number of changes. Structural changes affecting its character can be observed in a number of Western, Central and Eastern European countries. Significant changes can be seen in the case of EU members, in particular those that have undergone a number of sugar policy reforms over the past two decades, which have resulted in the abolition of sugar quotas in EU countries. In the long run, EU sugar industry is undergoing dynamic development – it is increasing the productivity and concentration, and changing the nature of the market and market regulation processes. Many authors have recently addressed the issue of market concentration at the level of individual sugar producers, but there is no comprehensive view of the concentration level throughout the vertical. The main aim of this paper is to identify the changes in the development of industry concentration and to define the position of sugar industry in the whole value chain in Poland and Czechia. Consequently, the research shows that the position of Czech sugar factories in the value chain has increased significantly. In Poland, the concentration of sugar factories has remained unchanged over the period under review. Throughout the value chain, sugar manufacturers have a strong position, both in relation to retail and in relation to sugar beet producers and consumers in the food industry.

Key words:sugar, production, vertical, concentration, companies/alliances, Poland, Czech Republic.


Cukrovarnický průmysl čelí v současné době řadě změn. Strukturální změny ovlivňující jeho charakter lze pozorovat v mnoha zemích západní, střední a východní Evropy. Významné změny lze sledovat zejména v případě členských zemí Evropské unie, které v posledních dvou dekádách prošly řadou reforem cukerní politiky, jež vyústily ve zrušení cukerních kvót v zemích EU. Z dlouhodobého hlediska prochází cukrovarnictví v EU dynamickým vývojem – zvyšuje produktivitu, zvyšuje koncentraci a mění se charakter trhu i proces regulace tržního prostředí. Řada autorů se v poslední době věnovala problematice koncentrace trhu na úrovni jednotlivých výrobců cukru, nicméně chybí ucelený pohled na úroveň koncentrace v celé vertikále. Hlavním cílem předkládaného příspěvku je identifikovat změny ve vývoji koncentrace průmyslu a definovat postavení cukrovarnictví v celém hodnotovém řetězci v případě Polska a Česka. Z provedeného výzkumu následně vyplývá, že pozice českých cukrovarů v hodnotovém řetězci významně vzrostla. V Polsku zůstala koncentrace trhu na úrovni cukrovarů neměnná v rámci sledovaného období. V celém hodnotovém řetězci mají výrobci cukru silnou pozici, a to jak ve vztahu maloobchodu, tak i ve vztahu, k producentům cukrové řepy a odběratelům v potravinářském průmyslu.

Klíčová slova: cukr, výroba, vertikála, koncentrace, společnosti/aliance, Polsko, Česko.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (7–8): 278–285.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz