HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PALÁT Milan
(Soukromá vysoká škola ekonomická)

Produkce cukrové třtiny a cukru na Kubě a její konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě
Sugar Cane and Sugar Production in Cuba and its Competitiveness in International Trade


This paper aims to present the development and economic circumstances of sugar cane and sugar production in Cuba, including the period of restructuring as well as the current issues of competitiveness of this commodity on the world market. Sugarcane production has traditionally played a key role in the Cuban economy from the beginning of its colonial past. Big market shocks were caused by the Cuban revolution of 1959, during the period after the collapse of Communism in many countries in the 1990s, especially the collapse of the Soviet Union, on which Cuba was heavily economically dependent, and finally the fundamental restructuring of the whole sector at the beginning of the new millennium. Nowadays, sugar cane and sugar production are facing a continuous inefficiency of the Cuban economy, but also more frequent unfavourable weather changes, leading to enormous harvest damages and consequent low sugar production.

Key words: sugar cane, sugar, production, restructuring, trade, competitiveness, Cuba.


Tento článek si klade za cíl představit vývoj a ekonomické souvislosti produkce cukrové třtiny a cukru na Kubě, včetně období restrukturalizace i aktuálních problémů konkurenceschopnosti na světovém trhu. Produkce cukrové třtiny má v kubánské ekonomice tradičně klíčovou roli, a to již od počátku její koloniální minulosti. Velké tržní otřesy způsobila kubánská revoluce v roce 1959, situace po pádu komunismu v řadě zemí v 90. letech, zejména rozpad Sovětského svazu, na němž byla Kuba silně ekonomicky závislá, i pozdější zásadní restrukturalizace celého odvětví na počátku nového tisíciletí. V současnosti se produkce cukrové třtiny a cukru potýká s trvající neefektivností fungování kubánského hospodářství, ale také s častějšími nepříznivými změnami počasí, které vedou k vysokým škodám na sklizni a projevují se v následné nízké produkci cukru.

Klíčová slova: cukrová třtina, cukr, produkce, restrukturalizace, obchod, konkurenceschopnost, Kuba.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (5–6): 224–227.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz