HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš1, KOTYZA Pavel1, PAWLAK Karolina2, PULKRÁBEK Josef3, ZIELEŃSKA-CHMIELEWSKA Anna4
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta; 2Universytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział ekonomiczny, Poznaň, Polsko; 3Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; 4Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział towaroznawstwa, Poznań, Polsko)

Změny produkce cukrové řepy v Česku a Polsku v posledních letech
Changes in Sugar Beet Production in Czechia and Poland in Recent Years


The Czech Republic (Czechia) and Poland belong among major beet sugar producers in the Central European region. From a European point of view, it is necessary to mention the long-term trend of improvement in beet production in the Czech Republic and Poland. The main objective of the presented paper is to identify the main differences in sugar beet production between the two countries and to assess the developmental changes in production that took place between 2000 and 2017. The results of the analysis show the following facts. During the monitored period, there was a significant reduction in the number of Polish growers; this trend, however, was offset by a significant increase in the area of cultivated beet, which more than doubled on average per one grower. The decrease in the number of growers and the total cultivated area was compensated by a significant increase in yields at relatively stable sugar content, resulting in rather stabilized production. In Czechia, the reporting period saw an increase in sugar beet production. As in Poland, there was a decrease in the number of growers, although not so significant. However, the decline in the number of growers was more than offset by the increase in harvest areas and, in particular, by an increase in average yields per hectare. For both countries there is a significant level of production concentration in the case of a limited number of growers. As for final production, the results of the analysis show that sugar production in both countries is significantly concentrated. The weakness of both Czech and Polish sugar beet growers is their limited bargaining power with sugar factories.

Key words: Poland, Czechia, sugar beet, production, trends, sugar factory, difference, market, grower.


Česko i Polsko patří k významným zemím v rámci středoevropského regionu, produkujícím řepný cukr. Z evropského hlediska je třeba zmínit dlouhodobý trend zlepšení v oblasti produkce cukrové řepy v obou zemích. Hlavním cílem prezentovaného článku je identifikovat nejdůležitější rozdíly v produkci cukrové řepy v Česku a v Polsku a posoudit vývojové změny, k nimž došlo v letech 2000 až 2017. Z výsledků provedené analýzy vyplývají následující skutečnosti. V průběhu monitorovaného období došlo v případě polských pěstitelů k výrazné redukci jejich počtu, která však byla kompenzována signifikantním nárůstem ploch pěstované řepy, které se v průměru na jednoho pěstitele více než zdvojnásobily. Pokles počtu pěstitelů a celkové pěstební plochy byl navíc kompenzován výrazným nárůstem výnosů při relativně stabilní cukernatosti, výsledkem pak byla relativně stabilizovaná produkce. V Česku byl zaznamenán ve sledovaném období nárůst produkce cukrové řepy. Stejně jako v Polsku došlo k poklesu počtu pěstitelů, i když ne tak razantnímu. Nicméně pokles počtu pěstitelů byl více než kompenzován nárůstem sklizňových ploch a zejména pak nárůstem průměrných výnosů. V případě obou zemí je výrazná míra koncentrace produkce na omezený počet pěstitelů. Z výsledků provedené analýzy vyplývá, že v obou zemích je produkce cukrov řepy výrazně koncentrovaná. Slabinou českých a i polských pěstitelů cukrové řepy je jejich omezená vyjednávací síla vůči cukrovarům.

Klíčová slova: Polsko, Česko, cukrová řepa, produkce, trendy, cukrovar, diference, trh, pěstitel.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (4): 165–171.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz