HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HROUDOVÁ Marcela, PULKRÁBEK Josef, DVOŘÁK Petr, BEČKOVÁ Lucie
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů)

Cukrová řepa na rodinných farmách
Sugar Beet on Family Farms


The paper presents a diploma thesis devoted to two smaller farms, where sugar beet is a permanent part of the crop rotation – it is grown at about 25% and 10% of arable land. The paper assesses the benefits of sugar beet cultivating for these two farms, the level and success rate of its cultivation. It compares the cultivating conditions and deals with the possibilities of improvement of agrotechnical procedures. Last but not least, it has collected economic data, calculated the profitability rate of cultivation, and suggested possibilities for improvement. The paper summarizes the positives and negatives of the cultivation method and suggests the possibility of increasing the efficiency of this crop cultivation on the monitored farms. Sugar beet is an indispensable market crop for farms, at the optimum yields and prices of supplied beets and the subsidies for its cultivation; it is a profitable component of crop production. In 2015–2017, the rate of profitability increased, as the technology was constantly being improved, and the experience of both growers grew as well. The profit from sugar beet cultivation contributes positively to the overall economic performance of both farms.

Key words: cultivation technology, sugar beet, yield, sugar content, economy of cultivation.


Příspěvek představuje diplomovou práci, která je věnovaná dvěma menším farmám, kde cukrová řepa tvoří trvalou součást osevního sledu, pěstují ji ca na 25 % a 10 % orné půdy. Posuzuje, jaký přínos má pěstování cukrovky pro obě sledované farmy, jaká je úroveň a úspěšnost jejího pěstování. Porovnává podmínky pro pěstování, věnuje se možnostem zlepšení agrotechnických postupů. V neposlední řadě shromáždila ekonomická data, vypočítala míru rentability pěstování a navrhla možnosti zlepšení. Shrnuje pozitiva a negativa ve způsobu pěstování a navrhuje možnosti zvýšení efektivity pěstování této plodiny na sledovaných farmách. Cukrová řepa je pro farmy nezbytnou tržní plodinou, při optimálních výnosech, cenách dodávané řepy a dotaci na její pěstování je rentabilní složkou rostlinné výroby. V letech 2015–2017 měla míra rentability vzrůstající tendenci, protože technologie je neustále zdokonalována, také přibývá zkušeností obou pěstitelů. Zisk z pěstování cukrovky pozitivně přispívá k celkovému hospodářskému výsledku obou farem.

Klíčová slova: technologie pěstování, řepa cukrová, výnos, cukernatost, ekonomika pěstování.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (1): 15–20.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz