HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír1, ČERNÝ Ivan1, RAŠOVSKÝ Marek1, PULKRÁBEK Josef2, ERNST Dávid1, BUDAY Miroslav1
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vplyv biostimulátorov rastu, odrody a ročníka na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej
Influence of Biostimulators, Variety and Cropping Year on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet


Field experiment investigating the effect of weather conditions, variety and growth biostimulators on root yield, sugar content and polarized sugar yield was established in 2017 and 2018 at EXBA SPU near Dolná Malanta. Agrotechnical operations were in line with the crop requirements and four varieties of sugar beet were included in the experiment – Antek, Brian, Galvani, Kosmas, with double growth biostimulator (Naturalny Plon® and Nano-Gro®Aqua) treatment during the vegetation period. The obtained results confirmed the highly significant influence of the year on all the monitored parameters. In 2017, we found highly significant higher values of root yield (+12.24 t/ha), polarized sugar yield (1.69 t/ha) and in 2018 a highly significant greater value of sugar content (+0.68%). From the selected varieties, the highest root yield 72.29 t/ha and polarized sugar yield 12.70 t/ha with a highly significant difference compared to other varieties were found in the Brian variety. Naturalny Plon® and Nano-Gro®Aqua growth biostimulators had a positive effect (statistically highly significant) on the root yield and the polarized sugar yield compared to the control variant, however, the sugar content of the roots was unaffected.

Key words: sugar beet, growth biostimulator, variety, year conditions.


Poľný pokus so sledovaním vplyvu poveternostných podmienok, odrody a biostimulátorov rastu na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru bol založený v rokoch 2017 a 2018 na EXBA SPU neďaleko obce Dolná Malanta. Agrotechnické operácie boli v súlade s požiadavkami plodiny a do pokusu boli zaradené 4 odrody repy cukrovej – Antek, Brian, Galvani, Kosmas s dvojnásobným ošetrením biostimulátorov rastu počas vegetácie (Naturalny plon® a Nano-Gro®Aqua). Získané výsledky potvrdili vysoko preukazný vplyv ročníka na všetky sledované parametre. V ročníku 2017 sme zistili vysoko preukazne vyššie hodnoty úrody buliev (+12,24 t/ha), úrody polarizačného cukru (1,69 t/ha) a v ročníku 2018 vysoko preukazne vyššiu hodnotu cukornatosti (+0,68 %). Z vybraných odrôd sme najvyššiu úrodu buliev 72,29 t/ha a úrodu polarizačného cukru 12,70 t/ha s vysoko preukazným rozdielom v porovnaní s ostatnými odrodami zistili pri odrode Brian. Biostimulátory rastu Naturalny plon® a Nano-Gro®Aqua mali pozitívny vplyv (štatisticky vysoko preukazný) na úrodu buliev a úrodu polarizačného cukru v porovnaní s kontrolným variantom, cukornatosť buliev však neovplyvnili.

Kľúčové slová: repa cukrová, biostimulátor rastu, odroda, ročník.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (3): 114–117.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz