HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír, PAVLŮ Klára, RADEK Jan
(Řepařský institut, Semčice)

Půdní zásoba dusíku a potřeba hnojení cukrové řepy
Soil Nitrogen Supply and Sugar Beet Fertilization Needs


In the Czech beet-growing region, 90 experiments with nitrogen fertilization were carried out between 2001 and 2019. In late February/early March, before the experiments were set, the mineral nitrogen supply in soil was established in soil layers 0–30, 30–60 and 60–90 cm. The experiments determined the dose of nitrogen needed for the maximum yield of polarized sugar. The average dose for all experiments was 60 kg/ha N, but in individual cases it was in the range 0–160 kg/ha N and in 15% of cases, the maximum yield was achieved with zero nitrogen dose. The nitrogen dose for maximum sugar yield depended highly significantly on the mineral nitrogen content in soil. For a practical prediction of optimum nitrogen dose, the following relationship is recommended: N optimum dose (kg/ha) = 160–0.8 × nitrogen content in soil layer 0–90 cm. Key words:

Key words: mineral nitrogen, N dose, sugar yield, fertilization experiments.


V české řepařské oblasti bylo v letech 2001–2019 provedeno 90 pokusů se stupňovaným hnojením dusíkem. Před založením pokusů byla na přelomu února a března stanovena zásoba minerálního dusíku v půdních vrstvách 0–30, 30–60 a 60–90 cm. V pokusech byla určena dávka dusíku při níž bylo dosaženo maximálního výnosu polarizačního cukru. Tato dávka byla v průměru všech pokusů 60 kg/ha N, v jednotlivých případech však kolísala v rozpětí 0–160 kg/ha N a v 15 % případů byl maximální výnos dosažen při nulové dávce dusíku. Dávka dusíku pro maximální výnos cukru závisela vysoce signifikantně na zásobě minerálního dusíku v půdě. Pro praktickou prognózu optimální dávky dusíku je doporučen vztah: optimální dávka N (kg/ha) = 160–0,8 × zásoba dusíku v půdní vrstvě 0–90 cm.

Klíčová slova: minerální dusík, dávka N, výnos cukru, pokusy s hnojením.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (3): 104–110.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz