HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír1, ČERNÝ Ivan1, RAŠOVSKÝ Marek1, PULKRÁBEK Josef2
(1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vplyv organického hnojenia, minerálneho hnojenia a saturačných kalov na obsah melasotvorných látok, výťažnosť a úrodu bieleho cukru repy cukrovej
Influence of Organic Fertilizing, Mineral Fertilizing and Waste Lime Application on Molasses-Forming Substances Content, Industrial White Sugar Yield and Field White Sugar Yield of Sugar Beet


The influence of variety (Expert, Predator) and fertilizing (cattle manure – CM, waste lime – WL, mineral fertilizers – MF) on a number of qualitative and quantitative parameters (molasses-forming substances content, industrial and field white sugar yield) was investigated in a polyfactorial sugar beet field trial. The trial was carried out at the SPU Nitra – Dolná Malanta trial site over three years (2012–2014). Various fertilizer doses (CM – application of cattle manure – 50 t/ha + mineral fertilizers – 300 kg/ha DASA 26/13; WL – application of waste lime – 10 t/ha + mineral fertilizers – 300 kg/ha DASA 26/13; MF – application of mineral fertilizers only – 300 kg/ha DASA 26/13) were applied according to the crops technical requirements and the suggested methodology. The results make it possible to conclude that, of the varieties tested, Predator achieved better results as to the molasses-forming substance content and white sugar yield in the field. The Expert variety, on the other hand, achieved better industrial yield. Differences between results achieved by both varieties for the monitored parameters were significant, except for K+ + Na+ content where no significant difference was confirmed. Among the fertilizing variants tested, the highest industrial yield of white sugar and most favourable molasses-forming substances content was obtained with the CL variant. The highest field yield of white sugar was achieved with the CM variant, while the differences from the CL and MF variants were statistically significant.

Key words: sugar beet, variety, fertilizing, molasses-forming substances, industrial white sugar yield, white sugar yield.


Vo viacfaktorovom experimente s repou cukrovou v poľných pod­mienkach sme sledovali vplyv odrody (Expert, Predator) a variantov hnojenia (maštaľný hnoj, saturačné kaly, priemyselné hnojivá) na výsledky vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (melasotvorné látky, výťažnosť a úroda bieleho cukru). Experiment prebiehal v intervale troch rokov 2012 až 2014 a bol založený na experimentálnej báze SPU v Nitre, na Dolnej Malante. Dávky hnojív (MH: maštaľný hnoj – dávka 50 t/ha + priemyselné hnojivo DASA 26/13 – dávka 300 kg/ha; SK: saturačný kal – dávka 10 t/ha + priemyselné hnojivo DASA 26/13 – dávka 300 kg/ha; PH: priemyselné hnojivo DASA 26/13 – dávka 300 kg/ha) boli aplikované v súlade s agrotechnickými požiadavkami plodiny a navrhnutou metodikou. Z výsledkov odrôd použitých v pokuse možno konštatovať, že priaznivejšie hodnoty obsahu melasotvorných látok sme zistili pri odrode Predator a táto odroda dosiahla aj vyššiu úrodu bieleho cukru. Odroda Expert dosiahla vyššiu výťažnosť bieleho cukru. Rozdiely medzi výsledkami odrôd v sledovaných parametroch boli štatisticky preukazné, okrem obsahu K+ + Na+, ktorý bol nepreukazný. Z hodnotenia variantov hnojenia vyplýva, že na variante so SK sme dosiali najpriaznivejšie hodnoty obsahu melasotvorných látok a najvyššiu výťažnosť bieleho cukru. Najvyššia úroda bieleho cukru bola dosiahnutá na variante s MH, pričom rozdiely v porovnaní s variantami SK a PH boli štatisticky preukazné.

Kľúčové slová: repa cukrová, odroda, hnojenie, melasotvorné látky, výťažnosť bieleho cukru, úroda bieleho cukru

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (2): 62–66.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz