HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HÖNIG Vladimír1, OBERGRUBER Michal2, PROCHÁZKA Petr3, SMRČKA Luboš1
(1Vysoká škola ekonomická v Praze; 2Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; 3Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta)

Odhad spotřební daně u paliva E-diesel v České republice
Estimated Excise Tax on E-Diesel Fuel in Czech Republic


Conventional fuels are a major source of greenhouse gases and pollution. They produce flue gases, which may result in serious health problems. One of the ways to reduce emissions can be to add alcohols that are cleaner and do not create toxic emissions by combustion. This article analyzed E-Diesel with 15% bioethanol content and according to the excise tax the tax burden was calculated, and the necessary fuel properties were derived from the physico-chemical properties. The methods used suggest that the fuel would not be competitive at present and it would have to be subsidized. Using the compensation model and E-Diesel analysis it was determined that one liter of E-Diesel would have to be subsidized by about 3.37 CZK. By doing so, the fuel costs would be comparable to conventional fuels. Motivation for support may be found in hidden savings on health care due to the reduction of dust particles carrying toxic substances.

Key words: alternative fuel, tax, bioethanol, E-Diesel, environment.


Konvenční paliva jsou velkým zdrojem skleníkových plynů a znečištění. Spaliny, které produkují, mohou mít za důsledek vážné zdravotní problémy. Jedním ze způsobů snížení emisí může být přidání alkoholů, které jsou čistější a spalováním nevznikají toxické emise. V článku byl analyzován E-Diesel s 15% obsahem bioetanolu a podle zákona o spotřební dani byla vyčíslena daňová zátěž a pomocí fyzikálně-chemických vlastností odvozeny potřebné palivářské vlastnosti. Použité metody naznačují, že by palivo nebylo v současné době konkurenceschopné a muselo by být dotováno. Použitím kompenzačního modelu a analýzy E-Dieselu bylo zjištěno, že na jeden litr E-Dieselu by musela podpora činit přibližně 3,37 Kč. Tím by se náklady palivo vyrovnaly klasickým palivům. Motivací pro podporu mohou být skryté úspory na zdravotnictví díky snížení prachových částic nesoucích toxické látky.

Klíčová slova: alternativní paliva, daně, bioetanol, E-Diesel, životní prostředí.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (12): 411–414.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz