HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Karel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření hmotnosti – průmyslové vážení (část 1.)
Measurement of Process Variables in Sugar Industry: Weight Measurement – Industrial Weighing (Part 1)


The paper describes the principles used in industrial weighing and dosing of bulk materials. Accuracy of weighing and main principles of load cells are mentioned in the introductory section of this first part. Discontinuous scales – platform and hopper scales, scales for roller tracks, and scales for road and rail vehicles – are described in detail.

Key words: industrial scales, discontinuous scales, platform scales, hopper scales, scales for road and rail vehicles.


Článek popisuje principy využívané při průmyslovém vážení a dávkování sypkých materiálů. Přesnost vážení a hlavní principy snímačů zatížení jsou uvedeny v úvodu první části, a dále jsou popsány diskontinuální váhy – plošinové a zásobníkové váhy, váhy ve válečkových tratích, váhy pro silniční a kolejová vozidla.

Klíčová slova: průmyslové váhy, diskontinuální váhy, plošinové váhy, zásobníkové váhy, váhy pro silniční a kolejová vozidla.

Listy cukrov. řepař., 134, 2018 (1): 41–46.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz